Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 24

24 Stemmingen moties Stikstofproblematiek

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Stikstofproblematiek,

te weten:

  • -de motie-Futselaar over een onderzoeksautoriteit voor natuur- en stikstofbeleid (35334, nr. 63);

  • -de motie-Wassenberg over geen geld besteden aan technische maatregelen die alleen op papier werken (35334, nr. 64);

  • -de motie-Wassenberg over bij uitkoopregeling voor veehouderij alle productierechten uit de markt halen (35334, nr. 65);

  • -de motie-Bromet over sturing geven aan het uitgeven van stikstofrechten (35334, nr. 66);

  • -de motie-Bromet over vastleggen van doelen in plaats van streefdoelen voor stikstofemissies (35334, nr. 67);

  • -de motie-Moorlag over extern valideren van voorschriften en toetsing door NVWA en RVO (35334, nr. 68);

  • -de motie-Graus/Madlener over het afromen van fosfaatrechten beëindigen (35334, nr. 69);

  • -de motie-Stoffer/Bisschop over afstemming over financiële middelen voor reductie van de ammoniakemissie (35334, nr. 70).

(Zie vergadering van 12 maart 2020.)

De voorzitter:

De motie-Stoffer/Bisschop (35334, nr. 70) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet 350 miljoen euro wil uittrekken voor opkoop van veehouderijbedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden, en uitgesmeerd over tien jaar 172 miljoen euro voor innovatie en brongerichte verduurzaming van stallen;

overwegende dat opkoop van bedrijven over het algemeen relatief duur is ten opzichte van brongerichte emissiereducerende maatregelen;

van mening dat de gebiedsprocessen centraal moeten staan, ook wat betreft de inzet van financiële middelen;

verzoekt de regering de inzet van financiële middelen voor reductie van de ammoniakemissie af te stemmen met provincies en andere relevante gebiedspartijen en zo nodig budget te verschuiven van opkoop van bedrijven naar brongerichte verduurzaming en emissiereductie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 76, was nr. 70 (35334).

Het zijn allemaal wijzigingen die vandaag zijn doorgegeven, terwijl de stemmingslijst al weken bij ons ligt, zeg ik even tussendoor.

In stemming komt de motie-Futselaar (35334, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (35334, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (35334, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bromet (35334, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bromet (35334, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Moorlag (35334, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Madlener (35334, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Stoffer/Bisschop (35334, nr. 76, was nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, FvD en Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.