Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 18

18 Stemming brief Adviesaanvraag aan de Onderwijsraad

Aan de orde is de stemming over de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over onderwijstijd van leerlingen en leraren in het funderend onderwijs (35300-VIII, nr. 149).

De voorzitter:

Ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Op het vorige punt waarschijnlijk, mevrouw Maeijer?

Mevrouw Maeijer (PVV):

Dank, voorzitter. De PVV wordt geacht om tegen het vorige punt onder nr. 15, de brief over de adviesaanvraag aan het Adviescollege voor Vreemdelingenzaken, te hebben gestemd.

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen. De heer Baudet.

De heer Baudet (FvD):

Ik heb een ordevoorstel over de punten 17 en 18, de Wet vliegbelasting en de moties. Ik weet dat het ongebruikelijk is om tijdens de stemmingen een ordevoorstel in te dienen over het in stemming brengen van de geagendeerde zaken om over te stemmen, maar ik heb artikel 154 van het Reglement van Orde gevonden. Daarin staat dat wij mogen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken bij dit soort zaken. Ik vind namelijk — dit is echt een serieus punt — dat we nu niet over een onderwerp zoals vliegtaks moeten beslissen zonder dat daar een plenair debat over is geweest. Ik stel dus voor om de punten 17 en 18 aan te houden en uit te stellen totdat daar in de Kamer, in de plenaire zaal voor het oog der natie, over is gesproken.

De voorzitter:

Ik ga dit even na. De vraag is eigenlijk om de stemming uit te stellen.

De heer Baudet (FvD):

Correct.

De voorzitter:

Dat klopt. Dan wil ik weten of er een meerderheid voor uitstel is. De heer Van der Lee.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Daar is een uitgebreid plenair debat over geweest. Ik heb dat debat zelf voorgezeten. Ik begrijp op zich dat de heer Baudet misschien een aanleiding zoekt om deze stemmingen uit te stellen in verband met de recente ontwikkelingen. Maar de wet is gewoon prima besproken en behandeld en we kunnen daar vanavond gewoon over stemmen.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Wilders (PVV):

Een zeer goed voorstel van de heer Baudet. Steun van de PVV.

De heer Van Meenen (D66):

Geen steun, voorzitter.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Omdat er inderdaad een plenair debat over heeft plaatsgevonden, geen steun.

De heer Hijink (SP):

Voorzitter. Als de wet gewoon behandeld is — en ik begrijp dat dat het geval is — dan kunnen we gewoon stemmen.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter. Er is een debat geweest over de wet. Dus het is behandeld. Dus we kunnen stemmen.

De voorzitter:

Meneer Dijkhoff, graag de andere microfoon. Die is schoon. Ik houd het allemaal in de gaten.

De heer Dijkhoff (VVD):

U gaat erover of het mag. Maar ook namens het CDA en de ChristenUnie geen steun.

De voorzitter:

Er is geen meerderheid voor uitstel. Dus, meneer Baudet, we gaan gewoon stemmen, omdat de meerderheid dat wil.