Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 11

11 Stemmingen moties Investeringstoets risico's voor de nationale veiligheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Investeringstoets risico's voor de nationale veiligheid,

te weten:

  • -de motie-Van den Berg over in kaart brengen van technologieën die aan de nationale veiligheid raken (30821, nr. 104);

  • -de motie-Wiersma/Van den Berg over nut en noodzaak van screenen van buiten-Europese investeringen in sleuteltechnologieën (30821, nr. 105);

  • -de motie-Wiersma/Van den Berg over het verkennen van waarborgen om onze economie, innovatie en werkgelegenheid te beschermen (30821, nr. 106).

(Zie vergadering van 11 maart 2020.)

De voorzitter:

De motie-Van den Berg (30821, nr. 104) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het belang van voedselveiligheid, voedselzekerheid en de beschikbaarheid voor voedselproductie voor de dagelijkse voedselvoorziening in Nederland;

overwegende dat steeds meer zaad(veredelings)bedrijven in Chinese handen komen;

overwegende dat te veel grond in buitenlandse handen en/of ongewenste (buitenlandse) invloed in, overnames van of kennis over spelers in de voedselketen, zoals bedrijven met vitale technologie en kennisinstituten, ertoe kan leiden dat risico's ontstaan van strategische afhankelijkheden of aantasting van de continuïteit van dienstverlening van vitale diensten;

verzoekt de regering de technologieën die raken aan de nationale veiligheid in kaart te brengen, met inbegrip van technologieën die relevant zijn voor de voedselvoorziening zoals zaadveredeling, en criteria te ontwikkelen op basis waarvan opkomende technologieën kunnen worden geïdentificeerd die bescherming behoeven in het licht van nationale veiligheid, en te overwegen deze onder de reikwijdte van het stelsel van investeringstoetsing te brengen;

verzoekt de regering tevens hierover vóór indiening van het wetsvoorstel bij de Kamer, niet later dan einde 2020, te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 110, was nr. 104 (30821).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van den Berg (30821, nr. 110, was nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiersma/Van den Berg (30821, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiersma/Van den Berg (30821, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.