Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 58, item 15

15 Stemmingen moties Verkeersveiligheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Verkeersveiligheid,

te weten:

  • -de motie-Postma c.s. over een passende oplossing voor de groep 75-plussers die in het buitenland wil rijden (29398, nr. 798);

  • -de motie-Postma c.s. over de administratieve verlenging ook in het buitenland geaccepteerd krijgen (29398, nr. 799);

  • -de motie-Laçin/Sienot over het definitieve toelatingskader voor LEV's in lijn brengen met de Europese richtlijnen (29398, nr. 800);

  • -de motie-Van Aalst over het tegengaan van drugsgebruik in het verkeer een prominente plek geven in de voorlichtingscampagnes (29398, nr. 801);

  • -de motie-Remco Dijkstra c.s. over een breed onderzoek naar drugs in het verkeer (29398, nr. 804);

  • -de motie-Remco Dijkstra c.s. over wegbeheerders wijzen op gevaarlijke situaties voor motorrijders (29398, nr. 805);

  • -de motie-Remco Dijkstra/Van Brenk over versneld helpen van 75-plussers die naar het buitenland willen rijden (29398, nr. 806);

  • -de motie-Sienot c.s. over duidelijkheid over de toelating van lichte elektrische voertuigen (29398, nr. 807);

  • -de motie-Van Brenk over een volwaardig internationaal rijbewijs voor 75-plussers voor één jaar (29398, nr. 808).

(Zie vergadering van 20 februari 2020.)

De voorzitter:

Mevrouw Postma verzoekt haar aangehouden motie op stuk nr. 798 alsnog in stemming te brengen.

De voorzitter:

De motie-Van Brenk (29398, nr. 808) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de administratieve verlenging voor rijbewijzen van 75-plussers alleen geldt binnen Nederland, behoudens enkele zeer specifieke situaties;

overwegende het feit dat maar liefst 85.000 senioren om deze reden niet in het buitenland mogen rijden, en dat dit zeker nog een jaar kan duren;

overwegende het feit dat deze 85.000 mensen door het falen van een overheidsorgaan worden beperkt in hun bewegingsvrijheid: zij kunnen bijvoorbeeld niet met vakantie naar het buitenland, of in het buitenland op familiebezoek of boodschappen doen;

overwegende dat dit onbestaanbaar is;

verzoekt de regering de administratieve verlenging van het rijbewijs van 75-plussers zodanig in te richten dat iedereen die aan alle voorwaarden van de huidige regeling voldoet, een tijdelijk volwaardig, dus internationaal geldig, rijbewijs ontvangt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 810, was nr. 808 (29398).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Postma c.s. (29398, nr. 798).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Postma.

Mevrouw Postma (CDA):

Voorzitter. Nu mijn motie op stuk nr. 798 over de 75-plussers die in het buitenland willen rijden, is aangenomen, verzoek ik de regering binnen twee weken met een brief te komen over hoe die wordt uitgevoerd.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Postma c.s. (29398, nr. 799).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laçin/Sienot (29398, nr. 800).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (29398, nr. 801).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra c.s. (29398, nr. 804).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra c.s. (29398, nr. 805).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra/Van Brenk (29398, nr. 806).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sienot c.s. (29398, nr. 807).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Brenk (29398, nr. 810, was nr. 808).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, FvD en Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.