Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 58, item 10

10 Stemmingen moties Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs,

te weten:

  • -de motie-Kwint/Westerveld over maatregelen om het totaalbedrag voor schaduw- of particulier onderwijs te verlagen (31293, nr. 504);

  • -de motie-Kwint/Westerveld over scholen ontmoedigen om gebruik te maken van betaald aanvullend onderwijs (31293, nr. 505);

  • -de motie-Westerveld over onderzoek naar stijgende druk op kinderen en hun stressniveau (31293, nr. 506);

  • -de motie-Westerveld/Kwint over geen reclame maken voor private aanbieders van schaduwonderwijs (31293, nr. 507);

  • -de motie-Rudmer Heerema over bekostiging particulier onderwijs voor hoogbegaafde kinderen meenemen in conceptwetsvoorstel (31293, nr. 508).

(Zie vergadering van 19 februari 2020.)

De voorzitter:

De motie-Rudmer Heerema (31293, nr. 508) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog veel hoogbegaafde kinderen, voor wie het reguliere onderwijs onvoldoende aansluit, thuiszitten en dat het particuliere onderwijs voor hen een oplossing zou kunnen bieden;

constaterende dat de huidige wetgeving hiervoor nog geen ruimte biedt, maar dat uit de beantwoording van de minister blijkt dat er een conceptwetsvoorstel op hoofdlijnen klaarligt maar dat de minister heeft besloten het wetstraject rond het uitbesteden van bekostiging aan particulier onderwijs niet door te zetten, waarbij het mogelijk zou worden dat bekostiging voor leerlingen met complexere psychische of lichamelijke problematiek wordt uitbesteed aan particulier onderwijs;

verzoekt de regering het conceptwetsvoorstel wel door te zetten of met een nieuw voorstel te komen waarbij het expliciet mogelijk wordt de groep hoogbegaafde kinderen mee te nemen die in aanmerking zouden komen voor bekostiging in het particulier onderwijs;

verzoekt de regering tevens om het wetsvoorstel of een nieuw voorstel voor de zomer van 2020 naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 510, was nr. 508 (31293).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Kwint/Westerveld (31293, nr. 504).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint/Westerveld (31293, nr. 505).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld (31293, nr. 506).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Kwint (31293, nr. 507).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Rudmer Heerema (31293, nr. 510, was nr. 508).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.