Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 58, item 11

11 Stemmingen moties Onderwijs en zorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Onderwijs en zorg,

te weten:

  • -de motie-Beertema/Van Meenen over een actieplan om het aantal thuiszitters ten minste te halveren (31497, nr. 346);

  • -de motie-Westerveld/Kwint over onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de mate waarin een kind ondersteuning krijgt (31497, nr. 347);

  • -de motie-Westerveld/Kwint over officieel erkennen van Samen naar School-klassen (31497, nr. 348);

  • -de motie-Westerveld/Kwint over voor langere tijd afgeven van een beschikking voor regulier onderwijs aan een gehandicapt kind (31497, nr. 349);

  • -de motie-Kwint c.s. over de thuiszittersproblematiek regionaal in kaart brengen (31497, nr. 350);

  • -de motie-Van Meenen/Westerveld over bindende afspraken over terugdringen van het aantal thuiszittende leerlingen (31497, nr. 351);

  • -de motie-Van Meenen over ontschotten van de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorg (31497, nr. 352);

  • -de motie-Van Meenen over pilots met collectieve financiering van zorg en onderwijs (31497, nr. 353);

  • -de motie-Rudmer Heerema over een wetsvoorstel om samenwerkingsverbanden te verplichten om doorzettingsmacht te regelen (31497, nr. 354).

(Zie vergadering van 19 februari 2020.)

De voorzitter:

De motie-Westerveld/Kwint (31497, nr. 349) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ouders van een gehandicapt kind in het reguliere onderwijs soms elk halfjaar opnieuw een beschikking moeten aanvragen bij de gemeente om aanspraak te kunnen maken op bekostiging;

constaterende dat als een kind naar speciaal onderwijs zou gaan deze beschikking niet elk halfjaar aangevraagd hoeft te worden;

overwegende dat een handicap zoals het syndroom van Down niet verandert en het telkens opnieuw aantonen van de handicap zorgt voor extra bureaucratie en stress;

verzoekt de regering om in het afwegingskader dat samen met cliëntenorganisaties wordt ontwikkeld, op te nemen dat een beschikking om een kind met een handicap naar het regulier onderwijs te laten gaan voor een langere tijd afgegeven kan worden dan voor een halfjaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 357, was nr. 349 (31497).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Beertema/Van Meenen (31497, nr. 346).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De voorzitter:

De heer Baudet.

De heer Baudet (FvD):

Wij wilden vóór de vorige motie (31293, nr. 510, was nr. 508) over hoogbegaafde kinderen stemmen.

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Kwint (31497, nr. 347).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Kwint (31497, nr. 348).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Westerveld/Kwint (31497, nr. 357, was nr. 349).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kwint c.s. (31497, nr. 350).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Meenen/Westerveld (31497, nr. 351).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Heeft u nou een lampje, meneer Krol. Ja? Dan zie ik u heel goed. Misschien moeten jullie allemaal lampjes hebben.

(Hilariteit)

In stemming komt de motie-Van Meenen (31497, nr. 352).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De voorzitter:

De heer Van Meenen.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Nu deze motie is aangenomen, zou ik graag een brief van de ministers Slob en De Jonge ontvangen over hoe zij dit uit gaan voeren. Want ze wilden er niet aan, maar het moet nu wel gebeuren.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Van Meenen (31497, nr. 353).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rudmer Heerema (31497, nr. 354).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.