Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 58, item 27

27 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds) - 35400

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 19 februari 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV - 35401

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 februari 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2018/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (PbEU 2018, L 303/1) - 35402

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 februari 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Beleidsreactie evaluatie Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) - 20454-161

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag extra Raad Algemene Zaken van 17 februari 2020 - 21501-02-2117

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 17 februari 2020 - 21501-02-2118

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nacalculatie Europese afdrachten 2019 - 21501-03-138

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Leijten en Lodders over niet afwijken van de aangenomen motie over besluitvorming op belastingheffing bij unanimiteit - 21501-07-1654

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 20 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag eurogroep en Ecofin-Raad van 17 en 18 februari 2020 te Brussel - 21501-07-1655

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Europese "platform-to-business" verordening - 21501-20-1522

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 19 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie van het nieuwe onderhandelingsvoorstel (negotiating box) over het EU Meerjarig Financieel Kader 2021-27 - 21501-20-1523

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de extra Europese Raad van 20 en 21 februari 2020 - 21501-20-1524

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 4 en 5 maart 2020 te Zagreb - 21501-28-196

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 en 4 februari 2020 - 21501-30-476

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 19 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 en 4 februari 2020 - 21501-30-477

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 14 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) voor wat betreft het onderdeel onderwijs - 21501-34-324

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 17 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op moties aangaande het wapenexportbeleid - 22054-324

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Een sterk, sociaal Europa voor rechtvaardige transities - 22112-2849

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie Commissiewerkprogramma 2020 - 22112-2850

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken doorontwikkeling bekostiging wijkverpleging - 23235-199

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 25 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de evaluatie experiment bekostiging wijkverpleging - 23235-200

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 25 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Paternotte c.s. over inlichtingen- en veiligheidsdiensten inlichtingen laten verzamelen over kwetsbare vliegroutes (Kamerstuk 24804-405) - 24804-114

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Situatie passagiers cruiseschepen - 25295-96

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 17 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actuele stand van zaken nieuwe coronavirus - 25295-97

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actuele stand van zaken met betrekking tot het nieuwe coronavirus - 25295-98

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 25 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eerste coronavirus (COVID-19) patiënt in Nederland - 25295-99

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede patiënt met nieuwe coronavirus (COVID-19) in Nederland - 25295-100

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 28 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het manifest Lijm de zorg en toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Ggz van 29 januari 2020 - 25424-521

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit in verband met de invoering van een ontgassingsverbod op de binnenwateren - 25868-25

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Signaal Inspectie SZW jonge maaltijdbezorgers - 25883-375

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 19 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomsten van de onderhandelingen over de negentiende middelenaanvulling van de International Development Association (IDA19) voor de periode 2020-2023 - 26234-234

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) - 26485-323

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over artificiële intelligentie bij de politie - 26643-669

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift besluit deelname stichting Privacy First aan Informatieberaad Zorg - 27529-213

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 24 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording van de vraag van het lid Rudmer Heerema, gesteld tijdens debat Leraren gehouden op 19 februari 2020, over vermeende stijging personeelsaantallen in hogere salarisklassen vo - 27923-405

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 20 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Naar een stelsel met toekomst - bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs" - 27923-406

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 14 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op de post-missie beoordeling (PMB) van de Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz - 27925-703

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 januari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

WOB-verzoeken inzake transparantie burgerslachtoffers - 27925-704

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 17 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 18 februari 2020, over het beleid van het ministerie van Defensie over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS en toezending WOB-besluiten van de ministeries van Algemene Zaken, Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid rondom het onderwerp transparantie burgerslachtoffers - 27925-705

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 20 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actieagenda "Schadelijke Praktijken" - 28345-228

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 18 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport "De aanpak van cybercrime door de regionale eenheden van politie" - 28684-612

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bestuurlijk instrumentarium straatterreur - 28684-613

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toelichting op het certificatiestelsel onder de Arbeidsomstandighedenwet - 29304-8

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 13 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens het algemeen overleg Zwangerschap en geboorte op 13 februari 2020, over de stand van zaken onderzoek naar de dertienwekenecho - 29323-134

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 19 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maandrapportage CBR januari 2020 - 29398-809

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Future Affordable Sustainable Therapies (FAST) over instellen kwartiermaker - 29477-649

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Veiligheidsregio's - 29517-189

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over het in kaart brengen van essentiële landbouwgronden en essentiële infrastructurele kunstwerken (Kamerstuk 29826-86) - 29576-90

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 19 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak ongewenste buitenlandse financiering - 29614-150

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 20 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 14 januari 2020, over het bericht "Criminele Telegramgroepen jagen op namen en adressen agenten" - 29628-938

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Cold cases (o.a. genealogische DNA-databanken) - 29628-939

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 24 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Oprichting van regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) in Utrecht en Flevoland - 29697-84

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg Terrorisme van 29 januari 2020, over o.a. het aantal minderjarigen met ernstige gezondheidsproblemen in de detentiekampen in Noordoost-Syrië - 29754-539

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitspraak rechtbank Rotterdam in casus van Nederlandse uitreizigster - 29754-540

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Van der Graaf over de reikwijdte van de Bibob-toets uitbreiden - 29911-271

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Modelinformatieprotocol intragemeentelijke informatiedeling bij aanpak ondermijning - 29911-272

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving over de grote toename van bancaire fraude door middel van phishing - 29911-273

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gespreksverslag Actiegroep Registertolken en -vertalers - 29936-46

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de rol van ACM inzake de klankbordgroepen voor de spoorordening per 2024 - 29984-886

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Position Paper internationaal personenvervoer per spoor - 29984-887

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Midterm review van de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet - 29984-888

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 28 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over goedkeuring meeste plannen Sterk Techniekonderwijs - 30079-111

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onjuiste energielabels in Groningen - 30196-705

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 27 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Agenda risico- en crisisbeheersing - 30821-102

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Omtzigt over verbetering van de praktische rechtsbescherming bij belastingzaken (Kamerstuk 31066-468) - 31066-600

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 19 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging over de opvolging van de aanbevelingen van het rapport "Onvoldoende beschermd: Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden" - 31015-191

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aangiftecampagne inkomstenbelasting 2019 - 31066-601

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult - 31125-110

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 18 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Wiersma, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 14 januari 2020, over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht - 31288-832

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 14 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het oordeel "goed" aanpassen naar "voldoende" ten behoeve van het experiment flexibele onderwijstijden - 31293-509

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 24 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. het Beleidskader internationaal cultuurbeleid 2021-2024 - 31482-109

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Werk aan uitvoering: analyse naar de uitvoering door Belastingdienst, UWV, SVB en DUO - 31490-271

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de drie moties van het lid Van der Molen over rijkswerkgelegenheid - 31490-272

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 20 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afwegingskader voor rijksvastgoed - 31490-273

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 24 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het artikel "Grotere klassen en wachtlijsten door lerarentekort in speciaal onderwijs" - 31497-355

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 18 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Van Meenen over ontschotten van de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorgen (Kamerstuk 31497-352) en de motie van de leden Westerveld en Kwint over voor langere tijd afgeven van een beschikking voor regulier onderwijs aan een gehandicapt kind (Kamerstuk 31497-349) - 31497-356

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 28 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Subsidievaststelling ROAD-project - 31510-70

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 24 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een reactie inzake de tussenstand van het Meldpunt Stagemisbruik - 31524-459

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 20 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken van de acties die zijn ingezet voor kinderen en jongeren met een levenslange en levensbrede zorg- en hulpvraag - 31839-718

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 18 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkenning doorstart van De Hoenderloo Groep - 31839-719

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 20 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbrief project Luchtruimherziening - 31936-720

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Remco Dijkstra over onafhankelijk advies over artikel 9.2 van de luchtvaartovereenkomst - 31936-721

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over adviezen RIVM en Commissie m.e.r. inzake stikstofberekeningen voor Lelystad Airport - 31936-722

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche) (Kamerstuk 32127-236) - 32127-238

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 17 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Forfaits in het belastingstelsel; Een overzicht van fiscale forfaits en hun bijdrage aan de uitvoerbaarheid van het belastingstelsel" - 32140-68

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 20 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financieringsmonitor 2019 en de speciale uitgave over vrouwelijk ondernemerschap - 32637-411

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 19 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland - 32734-40

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Actieplan Toegankelijkheid voor de Bouw - 32757-167

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 27 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de beantwoording vragen commissie over de uitvoering van de motie van de leden Van Helvert en Koopmans over de internationale inspanningen van de Koningin en de motie van de leden Sjoerdsma en Van Ojik over de politieke verantwoordelijkheid met betrekking tot nevenfuncties van leden van het Koninklijk Huis - 32791-4

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op kosten verduurzaming PBL en schriftelijke beantwoording vragen gesteld tijdens het algemeen overleg, gehouden op 12 februari 2020, over het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving - 32813-449

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code voor meerjarig gesubsidieerde instellingen en festivals - 32820-336

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 19 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift adviesaanvraag Raad voor Cultuur over de aanvragen voor de basisinfrastructuur 2021-2024 - 32820-337

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 19 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Herijking Canon van Nederland - 32820-338

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 18 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie rapport "Financiële positie en ontwikkeling van de kleinere regionale opleidingscentra en de vakinstellingen" - 33495-117

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Immateriële schade Groningen - 33529-725

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Raming gaswinning Groningen 2020/2021 en de jaren daarna - 33529-726

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) januari 2020 - 33845-38

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending kabinetsappreciatie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) - 33845-39

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage Groeiakkoord Curaçao, derde kwartaal 2019 - 34269-6

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie over uitvoering van de gewijzigde motie van Jasper van Dijk c.s. over de term "seksuele gerichtheid" in de Algemene wet gelijke behandeling - 34650-14

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 24 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Groothuizen over pleiten voor een juridische herbeoordeling van de PNR-richtlijn (Kamerstuk 34861-20) - 34861-23

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nieuwe jongerenstrategie "Youth at heart" - 34952-104

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 17 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op moties ingediend tijdens het VAO Versterking Maatschappelijk Middenveld van 14 november 2019 - 34952-105

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op openstaande vragen commissie over reactie op de motie van de leden Leijten en Lodders over letselschadevergoedingen (Herziene brief) en over aanpassing box 3 - 35026-75

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over een brief van de Verontruste Erfpachters Amsterdam naar aanleiding van de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw - 35232-5

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 24 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Beckerman c.s. over het ontmantelen van het sensorennetwerk pauzeren (Kamerstuk 35250-26) - 35250-41

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 28 januari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over implicaties van de PAS uitspraak voor de 7 MIRT projecten - 35300-A-77

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een kabinetsreactie op het COELO-rapport "Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2020" - 35300-B-14

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds - 35300-B-15

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Periodieke rapportage rechtshandhaving: hoofdlijnen JVO - 35300-IV-48

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toetsingskaders liquiditeitssteun Sint Maarten en verlenging garantie rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire - 35300-IV-49

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 20 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de behandeling van het Belastingplan 2021 - 35300-IX-16

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 19 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Democratiefestival 2019 en vervolg in 2021 - 35300-VII-105

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing vervaltermijn Subsidiemodule Duurzame innovatieve scheepsbouw - 35300-XIII-100

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 19 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een overzicht van de verschillende middelen voor landbouw - 35300-XIV-69

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op SER Verkenning "Hoge Verwachtingen" - 35300-XV-94

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 17 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Pilot gegevensuitwisseling anbi's - 35302-72

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 20 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording overige vragen en uitvoeringstoetsen op aangenomen amendementen pakket Belastingplan 2020 en het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6) - 35302-73

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 21 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen - 35302-74

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 02 maart 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reactie op verzoek commissie over de brief over een wijziging in een "truckrun" gehandicapten in verband met de stikstofproblematiek - 2020Z03495

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 februari 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Nabestaanden Na Zelfdoding Friesland (NNZF) - 2020Z03708

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 21 februari 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Altena College met betrekking tot een regeling voor meermaals gezakte vwo-leerlingen om alsnog een havodiploma te halen - 2020Z03717

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 21 februari 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Overig:

Reactie op brief van het Presidium inzake een adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad over mogelijke gezondheidsrisico's in relatie tot 5G - 27561-48

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 20 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid aan de Europese instellingen in Brussel - 32317-595

Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 26 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

- Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds) (35400);

b. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

- Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV (35 401);

c. de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:

- Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2018/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (PbEU 2018, L 303/1) (35402).