Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 58, item 12

12 Stemmingen moties Leraren

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over leraren,

te weten:

 • -de motie-Kwint over klassenverkleining op 10% van de scholen met de meeste achterstandsleerlingen (27923, nr. 391);

 • -de motie-Kwint over investeringen in het onderwijs prioriteren boven het verder aflossen van de staatsschuld (27923, nr. 392);

 • -de motie-Van den Hul over gehoor geven aan de oproep voor structurele investeringen (27923, nr. 393);

 • -de motie-Van den Hul over structureel geld vrijmaken voor het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van de salarissen in het primair onderwijs (27923, nr. 394);

 • -de motie-Westerveld over een zijinstroomtraject voor conciërges mogelijk maken (27923, nr. 396);

 • -de motie-Westerveld/Van der Molen over maatwerktrajecten voor onderwijsassistenten die docent willen worden (27923, nr. 397);

 • -de motie-Beertema over het oormerken van de personeelslasten in de lumpsum (27923, nr. 398);

 • -de motie-Bruins/Van der Molen over een passende beloning voor alle leraren in opleiding (lio's) (27923, nr. 399);

 • -de motie-Rudmer Heerema over ruimte voor extra beloning van excellente leraren (27923, nr. 400);

 • -de motie-Rudmer Heerema c.s. over het creëren van een gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind (27923, nr. 401);

 • -de motie-Van der Molen/Rog over het doorvoeren van maatregelen die de lerarenopleidingen flexibeler en aantrekkelijker maken (27923, nr. 402);

 • -de motie-Van der Molen c.s. over een project als Sterk in je werk ook opzetten voor het onderwijs (27923, nr. 403);

 • -de motie-Van Raan over begeleiding op scholen bij psychologische stress gerelateerd aan de klimaatcrisis (27923, nr. 404).

(Zie vergadering van 19 februari 2020.)

De voorzitter:

De motie-Rudmer Heerema (27923, nr. 400) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de cao-bepalingen in het primair onderwijs op dit moment strak is geregeld welke beloning een goed functionerende leraar extra kan krijgen bij goed presteren, namelijk een extra periodiek voor goed functioneren, maar dat het voor scholen momenteel nog niet voldoende duidelijk is dat zij hierbovenop extra beloning kunnen toekennen bij excellente leraren;

constaterende dat het ministerie van OCW zich gezamenlijk met de AOb/FNV, AVS, CNV Onderwijs, PO-Raad en VO-raad verantwoordelijk voelt voor het maatschappelijke vraagstuk van een tekort aan leraren;

van mening dat het belangrijk is om excellent presterende leraren een carrièreperspectief met extra beloning te bieden en dat we hiermee meer mensen warm kunnen laten lopen voor een carrière als leraar;

verzoekt de regering om in gesprek te gaan met werkgevers- en onderwijsorganisaties en hen aan te sporen om mogelijkheden te verkennen om bij toekomstige cao's binnen het primair en voortgezet onderwijs duidelijk ruimte te laten om excellent presterende leraren meer beloning te geven boven op de extra periodiek per jaar, of dit nu gaat om bijvoorbeeld loon of studiemogelijkheden, en de uitkomsten van deze gesprekken voor 1 november 2020 met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 407, was nr. 400 (27923).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Kwint (27923, nr. 391).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint (27923, nr. 392).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul (27923, nr. 393).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul (27923, nr. 394).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld (27923, nr. 396).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Van der Molen (27923, nr. 397).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beertema (27923, nr. 398).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bruins/Van der Molen (27923, nr. 399).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Rudmer Heerema (27923, nr. 407, was nr. 400).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de VVD, de PVV, FvD en Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rudmer Heerema c.s. (27923, nr. 401).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Rudmer Heerema.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Voorzitter. De motie op stuk nr. 401, die net is aangenomen, is ten stelligste ontraden door de minister. Ik wil heel graag binnen twee weken een brief ontvangen over hoe ze deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Van der Molen/Rog (27923, nr. 402).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen c.s. (27923, nr. 403).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan (27923, nr. 404).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.