8 Stemmingen moties Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek,

te weten:

  • -de motie-Westerveld/Özdil over waken voor financiële prikkels om studenten zo snel mogelijk af te laten studeren (31288, nr. 685);

  • -de motie-Westerveld/Bisschop over overheidsbekostiging van een tweede opleiding (31288, nr. 686);

  • -de motie-Van Meenen over de toereikendheid van het macrobudget (31288, nr. 687);

  • -de motie-Van der Molen over de financiering van ontwerpersopleidingen (31288, nr. 688);

  • -de motie-Van der Molen over de mogelijkheden om Nederlandstalige of tweetalige bachelors meer te bekostigen (31288, nr. 689).

(Zie vergadering van 12 februari 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Meenen stel ik voor zijn motie (31288, nr. 687) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van der Molen (31288, nr. 688) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ontwerpersopleidingen twee jaar durende post-masterprogramma's zijn waar jaarlijks zo'n 150 tot 200 met name internationale studenten aan deelnemen;

constaterende dat ontwerpersopleidingen vanuit zowel het bedrijfsleven als de overheid gefinancierd worden en dat het vanuit de overheid om een diplomabonus gaat waar jaarlijks zo'n 10 miljoen mee gemoeid is;

constaterende dat de Strategische Agenda Hoger Onderwijs eind 2019 naar de Kamer komt;

verzoekt de regering om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om ontwerpersopleidingen volledig door het bedrijfsleven te laten financieren, en hier in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs beleidsmatig op te reageren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 690, was nr. 688 (31288).

De voorzitter:

De motie-Van der Molen (31288, nr. 689) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ons hogeronderwijsstelsel in eerste instantie bedoeld is om onze jongeren voor te bereiden op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;

constaterende dat EER-studenten vanwege EU-afspraken lastig anders beoordeeld kunnen worden dan Nederlandse studenten;

constaterende dat in de WHW het uitgangspunt is dat onderwijs en examinering in het Nederlands plaatsvinden;

constaterende dat de Strategische Agenda Hoger Onderwijs eind 2019 naar de Kamer komt;

constaterende dat een van de prioritaire thema's die benoemd zijn voor de commissie-Van Rijn gaat over financiële prikkels ten aanzien van studentenaantallen, waarbij de commissie gevraagd is in te gaan op de vraag in hoeverre de verdeling van de onderwijsbekostiging een rol speelt bij het aantrekken van (buitenlandse) studenten door onderwijsinstellingen;

verzoekt de regering om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om Nederlandstalige of tweetalige bachelors meer te bekostigen dan bachelors die volledig in een andere taal aangeboden worden, en hier in de strategische agenda beleidsmatig op te reageren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 691, was nr. 689 (31288).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Özdil (31288, nr. 685).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Bisschop (31288, nr. 686).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Molen (31288, nr. 690, was nr. 688).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Molen (31288, nr. 691, was nr. 689).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven