20 Stemmingen moties Handhaving Wet verbod pelsdierhouderij

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van die wet,

te weten:

  • -de motie-Geurts/Lodders over aanpassing van het Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (35006, nr. 6) (overgenomen);

  • -de motie-Geurts/Lodders over verplaatsing van de Nederlandse houderij van pelsdieren (35006, nr. 7);

  • -de motie-Ouwehand over verplicht stellen van de sloop van kooien (35006, nr. 9);

  • -de motie-Ouwehand over de afspraken van NVWA en OM naar de Kamer sturen (35006, nr. 10);

  • -de motie-Ouwehand over vervolging van geconstateerde overtredingen in de nertsenfokkerij (35006, nr. 11).

(Zie vergadering van 13 februari 2019.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Ouwehand (35006, nr. 10) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor haar moties (35006, nrs. 11 en 9) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De fractie van de Partij voor de Dieren wordt aantekening verleend tegen de overgenomen motie op stuk nr. 6 te zijn.

In stemming komt de motie-Geurts/Lodders (35006, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven