25 Stemming motie Deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond,

te weten:

  • -de motie-Kuzu over de oorzaken van de weerstand tegen de politieke participatie van minderheden (29614, nr. 109).

(Zie vergadering van 14 februari 2019.)

De voorzitter:

De heer Bruins wil kennelijk nog iets over de vorige motie zeggen. Nee, over de volgende?

De heer Bruins (ChristenUnie):

Nee, over een motie die onder punt 5, stemmingen over de moties ingediend bij het VAO Leraren, op de stemmingslijst staat, dus gaat u even door.

De voorzitter:

Dan ga ik eerst verder. Maar u moet weer gaan zitten.

In stemming komt de motie-Kuzu (29614, nr. 109).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Bruins.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Dank u wel. Nu toch. Ik kreeg zojuist al een bericht van een studente dat haar onderwijsinstelling niet wil meewerken aan een zojuist aangenomen motie van mij. Ik wil dus graag binnen twee weken van de minister een reactie op de aangenomen motie 27923, nr. 355, zodat zij kan aangeven hoe deze motie wel gaat worden uitgevoerd.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven