27 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor toestemming te verlenen aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid voor het houden van een wetgevingsoverleg met stenografisch verslag op maandag 11 maart van 13.00 uur tot 18.00 uur over het wetsvoorstel Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) (34861).

Op verzoek van de fractie van de VVD benoem ik in de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven het lid Aukje de Vries tot lid in plaats van het lid Van Oosten.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 34648-10; 34058-22; 34041-34; 34000-XIII-90; 33835-69; 33750-XIII-80; 33605-XIII-15; 33576-24; 33529-78; 33400-XIII-118; 33400-XIII-117; 33400-XIII-115; 33400-VI-110; 32813-31; 32670-134; 32336-37; 31936-207; 30196-270; 30175-209; 30175-208; 30175-207; 29383-238; 28694-107; 28694-106; 27858-257; 27858-256; 27858-195; 27858-194; 27858-158; 27858-157; 27858-156; 27858-128; 27858-126; 27625-295; 27428-311; 27428-302; 26991-449; 21501-32-1105; 21501-32-1104; 21501-32-1019; 21501-32-1017; 21501-32-752; 21501-32-687; 21501-32-681; 21501-20-734; 21501-08-552; 21501-08-551; 34775-XVI-99; 32813-134; 25883-303; 29614-81; 28089-82; 28089-81; 21501-08-707; 35000-26; 23235-161.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Armoede- en schuldenbeleid, met als eerste spreker de heer Raemakers namens D66;

  • -het VAO Discriminatie, met als eerste spreker mevrouw Özütok namens GroenLinks.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van den Berg. Het mag via de interruptiemicrofoon.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag een vooraankondiging willen doen van het VSO Telecomraad, deze week te houden, inclusief stemmingen.

De voorzitter:

Dat is prima. Dan gaan we daarmee rekening houden. Ik zie dat niemand daar bezwaar tegen heeft.

Dan ga ik naar mevrouw Ouwehand namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Mijn eerste verzoek betreft een vooraankondiging. Aanstaande donderdagmiddag begint er een informele RBZ/Handelsraad in Brussel. We hebben vanavond een algemeen overleg daarover. Ik verzoek u rekening te houden met eventuele moties en stemmingen deze week.

De voorzitter:

Ik zie dat niemand daartegen bezwaar heeft. Dank u wel.

Dan uw volgende verzoek, mevrouw Ouwehand. Gaat uw gang.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. De Kamer heeft een lopende discussie met de minister van Landbouw over de manier waarop Europa besluit of een bepaald type landbouwgif wel of niet mag worden toegelaten op de Europese markt. De discussie gaat erover dat die toetsing is gebaseerd op studies door de industrie zelf. Afgelopen weekend lazen we in een artikel van Follow the Money dat de industrie studies die negatieve resultaten voor hun product lijken te genereren, gewoon stopzet. Dat lijkt me iets te zeggen over de zorgvuldigheid waarmee de veiligheid van de stoffen ...

De voorzitter:

En daar wilt u een debat over.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

... wordt beoordeeld. Daarom zou ik hierover een debat willen met de minister van Landbouw.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Ik heb een probleem, want ik vind dit een debat waard, maar ik vind dat dit echt met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet worden gevoerd. Het gaat om een TNO-onderzoek en om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Dan zou ik een tussenvoorstel kunnen doen om beide bewindspersonen hiervoor uit te nodigen, want het gaat én over de toelating én over wat er in dit specifieke geval is gebeurd.

De voorzitter:

Steunt u het dan?

De heer Futselaar (SP):

Dan steun ik het, al vermoed ik dat het de rest van de steun niet zal helpen.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Mijn fractie heeft behoefte aan eerst een brief om opheldering te krijgen over dit punt.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Ook graag een brief. Wel steun.

De heer Von Martels (CDA):

Voorzitter. We wachten die brief af. Geen steun.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun voor brief en debat.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Eerst de brief en dan bekijken of een debat nodig is.

De heer De Groot (D66):

Een brief graag.

De heer Öztürk (DENK):

DENK geeft steun aan de brief en het debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun voor de brief.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun voor de brief en steun voor het debat.

De voorzitter:

Mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Er komt dus een brief. Ik zou heel graag zien dat u dit debat noteert op de lijst van dertigledendebatten. Dan kunnen we altijd nog besluiten om het om te zetten in een algemeen overleg.

De voorzitter:

Echt waar?

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ja. Als het debat eerst op de lijst mag, dan helpt mij dat in de procedurevergadering. Zo gaan die dingen. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik voeg dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Laçin namens de SP.

De heer Laçin (SP):

Voorzitter. Chroom-6 lijkt het nieuwe asbest te worden. Defensiepersoneel is eraan blootgesteld en heeft een schaderegeling. Dat geldt ook voor medewerkers van NS NedTrain in Tilburg. Nu zijn onderhoudsmonteurs bij KLM er ook aan blootgesteld. De FNV wil een landelijk onderzoek.

De voorzitter:

En wat wilt u?

De heer Laçin (SP):

De SP ondersteunt dat — daar kom ik, voorzitter — en wil hierover graag een debat met de staatssecretarissen van IenW en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De voorzitter:

En u weet dat er ook al een aantal debatten op de lijst staan?

De heer Laçin (SP):

Ja, dat weet ik.

De voorzitter:

Het gaat om een debat over chroom-6 van de heer Van Kent, een debat over het bericht dat de bescherming van Defensiemedewerkers tegen chroom-6 onvoldoende zou zijn van mevrouw Karabulut, en een dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg van de heer Kerstens.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Voorzitter, u noemde terecht al een drietal debatten, waarvan er twee zijn aangevraagd door de SP. Daar komt dit dus bij. Ik zou zeggen: voer dat debat, maar wel met de juiste bewindspersonen. Wat mij betreft zit dat bij Sociale Zaken.

De heer Laçin (SP):

Dat was ook mijn verzoek.

De voorzitter:

Maar steunt u het debat nou of niet?

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Als het met de juiste bewindspersonen is wel, maar niet zoals het hier op het lijstje staat.

De voorzitter:

En de juiste bewindspersonen zijn?

De heer Laçin (SP):

Ik heb het gecorrigeerd naar Sociale Zaken, en daar is steun voor, hoor ik. Ik had het over IenW en Sociale Zaken, maar het kabinet gaat over de eigen afvaardiging.

De voorzitter:

Dus er worden nu twee bewindspersonen genoemd.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Ik denk dat het belangrijk is om het met die twee bewindspersonen in de breedte te hebben over het gebruik van chroom-6 en wat er allemaal mis is gegaan. Dus steun vanuit GroenLinks.

De heer Van Aalst (PVV):

Voorzitter, op zich steun voor het debat, maar het lijkt ons inderdaad ook verstandig om het samen te voegen en een algeheel debat over chroom-6 te organiseren.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. Dit is een onderwerp waarover heel veel onrust is bij de slachtoffers; dus volledige steun voor het debat met de twee bewindspersonen.

De heer Öztürk (DENK):

Dat geldt ook voor DENK. Steun.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Steun, voorzitter.

De heer Bisschop (SGP):

Ik zou het samenvoegen met een van de debatten die al genoemd zijn.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun, voorzitter.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, meneer Laçin.

De heer Laçin (SP):

Dat begrijp ik, voorzitter. Dank. Ik zal inderdaad met mijn collega's Van Kent en Karabulut bespreken hoe wij dit kunnen bundelen.

De voorzitter:

Prima.

De heer Laçin (SP):

Maar dan staat het alvast genoteerd als meerderheidsdebat.

De voorzitter:

Ja. Dank u wel.

De heer Laçin (SP):

Dan heb ik nog een verzoek, voorzitter; ik ga gelijk door. We hebben net tijdens het mondelinge vragenuurtje vragen kunnen stellen aan de staatssecretaris over de uitspraken van de minister over de toekomst van Schiphol. Dat lijkt heel erg op campagnetaal van een minister. Dat vind ik ongekend. Maar juist daarom wil ik de minister de kans geven om zich voor de verkiezingen hier in de Kamer te verdedigen.

De voorzitter:

Dus u wilt een debat.

De heer Laçin (SP):

Daarom wil ik mijn plenaire debat over de toekomst van Schiphol voor de verkiezingen van 20 maart ingepland hebben.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Steun, voorzitter.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Geen steun, voorzitter. Pas als Schiphol zijn aanvraag doet, aan de hand van de MER, weet je waar je aan toe bent. Dan kun je het ergens over hebben. Ik denk dat de heer Laçin anders ook helemaal niet blij wordt, want die MER wijst enorme groei uit. Ik denk niet dat dat de bedoeling is.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Laçin (SP):

Dan zou het de minister ook sieren om daarvoor geen uitspraken te doen.

De voorzitter:

Nee, nee, geen discussie met elkaar.

De heer Van Aalst (PVV):

Steun, voorzitter.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun, voorzitter.

De heer Öztürk (DENK):

Als de minister in de media heftige uitspraken durft te doen, laten we dan hier het debat voeren. Steun daarvoor.

De heer Amhaouch (CDA):

Voorzitter. Laten we het debat voeren op inhoud en eerst de MER naar de Kamer laten komen. Dan voer ik graag een debat met de heer Laçin.

De voorzitter:

Dus geen steun, neem ik aan.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Ik vind het echt onbegrijpelijk dat de coalitiepartijen nu geen debat steunen, terwijl de minister gewoon een voorschot neemt op alle afspraken door te zeggen dat er groei moet komen. Dus volledige steun om dit debat zo snel mogelijk te voeren.

De voorzitter:

Dus geen meerderheid, meneer Laçin.

De heer Laçin (SP):

Vindt de D66-fractie hier niks van?

De voorzitter:

Nee. Iedereen is vrij om iets te zeggen of niet.

De heer Laçin (SP):

Oké. Dank, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Snels namens GroenLinks.

De heer Snels (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. We hebben bij de mondelinge vragen de minister van EZK kunnen bevragen over de energierekening. Tegelijkertijd blijven er heel veel vragen over. Die gaan volgens mij over wat er aan de hand is met de energierekening — dat hoort thuis bij de minister van EZK — wat dat betekent voor de koopkracht en wat dat zou moeten betekenen voor eventuele compenserende maatregelen waartoe in eerste instantie bij de Voorjaarsnota besloten zou kunnen worden. Daarom vraag ik een debat aan met de minister van Financiën en, op verzoek van de Partij van de Arbeid en de SP, de minister van EZK. Ik kan me voorstellen dat we dit debat houden op het moment dat binnen twee of drie weken de cijfers over koopkracht en inflatie binnen zijn.

De voorzitter:

Dit debat vraagt u dus mede namens de SP en de PvdA.

De heer Snels (GroenLinks):

Ja, de SP en de PvdA.

De voorzitter:

Oké, dan sla ik u over, mevrouw Beckerman, want het debat is ook mede namens u aangevraagd.

De heer Snels (GroenLinks):

Nee, dat gaat over EZK. Het verzoek van de SP en de PvdA was om de minister van EZK te betrekken bij dit verzoek om een debat met de minister van Financiën.

De voorzitter:

O. Mevrouw Beckerman.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Ik vind het echt een grof schandaal wat het kabinet hier doet. Elke keer is beloofd dat mensen erop vooruitgaan.

De voorzitter:

Nee, mevrouw Beckerman.

Mevrouw Beckerman (SP):

Ze gaan erop achteruit. Ik steun dus van harte het verzoek, inderdaad ook met de minister van Economische Zaken.

De voorzitter:

Ja, maar als het debat ook namens de PvdA en de SP wordt aangevraagd, dan gaan we niet vanaf hier én vanaf de interruptiemicrofoon ...

Mevrouw Beckerman (SP):

Excuus, voorzitter, maar dat was niet het geval.

De voorzitter:

O.

De heer Snels (GroenLinks):

Dat was een communicatiefout.

De voorzitter:

Oké.

Mevrouw Beckerman (SP):

Wij hadden namelijk ook een aanvraag gedaan. Wij hadden het over een debat met de andere minister.

De voorzitter:

Goed, dan is dat helder. Ik zie de heer Moorlag nu ook naar de interruptiemicrofoon lopen.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. Het kabinet creëert echt mist over de energierekening en de stijging daarvan. Ik vind dat dus een debat waard, met beide bewindspersonen.

De heer Baudet (FvD):

Ik wil het ook steunen, maar ik had natuurlijk ook al een dertigledendebat staan over het energieakkoord. Ik wil voorstellen dat ik, als dit een meerderheidssteun krijgt, dat dertigledendebat wel kan intrekken als we iets extra spreektijd krijgen. Dat wil ik dus als voorwaarde geven. Het is namelijk een breder onderwerp. Het gaat niet alleen maar over ...

De voorzitter:

Meneer Baudet, het is helder. Ik hou dit punt even aan, maar ik kom er zo op terug.

De heer Baudet (FvD):

Ja, maar dan wil ik dus wel extra spreektijd. Anders hou ik het dertigledendebat graag staande.

De heer Bisschop (SGP):

Steun voor het tweeledige verzoek van de heer Snels.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Steun voor beide debatten, maar waar het gaat om een brief, stel ik het wel heel erg op prijs dat nu het naadje van de kous bloot wordt gelegd, want ik heb al eerder in een procedurevergadering om een brief gevraagd. Dat was een soort kluitje-in-het-rietbrief. Ik wil heel nauwkeurig weten hoe die koopkrachtmodellen tot stand zijn gekomen en hoe het energieverbruik en de energielasten worden berekend.

De heer Sienot (D66):

Ook steun voor het verzoek, met daarbij de vraag om voor het debat antwoorden te krijgen op de schriftelijke Kamervragen die we gaan stellen.

De heer Kops (PVV):

Alle steun.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Voorzitter. Steun voor het verzoek. Wat de VVD betreft kan het ook snel. We hoeven daar dus niet op te wachten. Het zou deze week al kunnen, wat de VVD betreft ook graag met de bewindspersoon van Sociale Zaken voor het koopkrachtaspect.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Steun voor het verzoek. Ik wil ook heel graag eerst de antwoorden op de schriftelijke vragen binnen hebben voordat we het debat plannen. De minister van Economische Zaken en Klimaat zou daar in ieder geval bij moeten zijn. Verder gaat het kabinet over de eigen afvaardiging. Ik zou dus heel graag in ieder geval die minister willen uitnodigen. Verder zien we het wel.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Voorzitter. Ik herinner me nog het debat met de staatssecretaris van EZK op 11 december. Ze wilde er heel graag op terugkomen. Laten we dat dus maar doen in een plenair debat. Dus steun.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

In ieder geval de heer Wiebes erbij. Voor de rest heb ik er geen bezwaar tegen als het kabinet het nodig vindt om de andere twee bewindspersonen erbij te doen, maar ik wil in ieder geval graag meneer Wiebes hierbij hebben.

De voorzitter:

Meneer Snels, u heeft een meerderheid voor het houden van een debat.

De heer Snels (GroenLinks):

Een meerderheid voor een debat met de minister van Financiën, de minister van EZK en de minister van Sociale Zaken. Dat laatste was een goed voorstel van de VVD.

De voorzitter:

Is dat waar jullie het allemaal mee eens zijn? Ik zie dat niemand daar bezwaar tegen heeft.

De heer Snels (GroenLinks):

Dat lijkt mij prima. Het kabinet gaat natuurlijk over de eigen afvaardiging. Dan wachten we op de beantwoording van de schriftelijke vragen, want ik heb begrepen dat meerdere fracties schriftelijke vragen stellen. Ik denk dat we dan inmiddels ook de cijfers van het Centraal Planbureau binnen hebben. Dan kunnen we dit als voorbereidend debat richting de Voorjaarsnota houden.

Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:

De heer Baudet had de suggestie gedaan om het met zijn debat, het dertigledendebat, samen te voegen. Misschien is het goed om dat onderling te bespreken. Dan kunnen jullie morgen eventueel, als dat nodig is, bij de regeling terugkomen op de spreektijd, maar dat moet dus eerst even onderling worden afgestemd.

Ik ga nu naar mevrouw Kuiken, namens de PvdA.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. Eigen onderzoek door Omroep Gelderland in de regio Arnhem legt bloot dat er in heel veel woonzorginstellingen het nodige mis is. Dan gaat het over mensen met een lichte verstandelijke beperking maar ook over ex-tbs'ers. Er is sprake van grote onveiligheid en drugsproblematiek ...

De voorzitter:

Ja ...

Mevrouw Kuiken (PvdA):

... en er worden wapens geconstateerd, en het toezicht faalt.

De voorzitter:

Dus u wilt een debat.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik wil een debat met zowel de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als de minister voor Rechtsbescherming, ook omdat er in de reacties naar elkaar wordt verwezen. Dan moeten ze allebei maar spreken. Ik hoop dat ik daarvoor steun krijg.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Wel en niet veroordeelden horen echt niet onder één dak samengebracht te worden. Alle steun dus, voorzitter.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter, wij willen eerst een brief om even te kijken wat er precies aan de hand is. Op basis daarvan beoordelen we of we een debat steunen.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

De heer De Lange (VVD):

Goed dat dit onderzoek is gedaan, maar graag eerst een brief om dit allemaal helder te krijgen.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun voor de brief en het debat met beide bewindspersonen.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun voor de brief; nog niet voor het debat.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Voorzitter, we krijgen heel erg veel signalen en er zijn heel erg veel voorbeelden dat het echt misgaat, dus van harte steun voor dit verzoek. En ook graag met beide ministers, want we merken inderdaad dat ze vaak naar elkaar wijzen.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Ik sluit me aan bij mevrouw Bergkamp: eerst een brief.

De heer Laçin (SP):

Steun voor het debat met beide bewindspersonen.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, steun voor de brief, maar ook alvast steun voor het debat dat daar wat ons betreft op moet volgen.

De heer Öztürk (DENK):

Ik zie dat de coalitie alleen maar brieven vraagt. Het lijkt wel een briefcoalitie. Zo dadelijk komt de heer Omtzigt ook met twee brieven.

De voorzitter:

Niet de regeling gebruiken voor dit soort uitspraken.

De heer Öztürk (DENK):

Wij steunen het verzoek volledig en van harte.

De voorzitter:

Dank u wel. U heeft geen meerderheid, mevrouw Kuiken.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Maar wel 30 leden. Ik laat hem daarom even staan. Later kan ik altijd nog kijken of ik het omzet in een verstandig algemeen overleg, maar ik vind het onderwerp te belangrijk om het nu meteen uit mijn handen te laten glippen. Dat levert in elk geval niets op.

Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:

Dan voegen we dit debat toe aan de lijst met dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Bisschop namens de SGP.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, dank u wel. Als SGP zijn wij heel terughoudend met het aanvragen van debatten. Ik ga dus ook geen debat aanvragen, maar ik vraag wel een schriftelijke reactie van het kabinet op de berichten dat de gevolgen van het besluit om de pulskor te verbieden, veel ingrijpender en breder zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Ik zou bij het debat dat we daar donderdag over hebben, ook de minister-president aanwezig willen hebben.

De voorzitter:

Even kijken, hoor. Meneer Bisschop, u doet tussendoor een nieuw verzoek.

De heer Bisschop (SGP):

Ik vraag om een schriftelijke reactie op het bericht dat ...

De voorzitter:

Ja, dat staat er.

De heer Bisschop (SGP):

... die pulsvergunningen onder druk staan. En er staat voor donderdag een debat ...

De voorzitter:

Nee, maar u heeft gewoon aangegeven dat u een brief wilt voorafgaand aan het debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij.

De heer Bisschop (SGP):

Ja. En de aanwezigheid van de minister-president.

De voorzitter:

Dat staat er niet bij, maar goed.

De heer Bisschop (SGP):

Nee, maar dat zou ik er wel graag aan toe willen voegen.

De voorzitter:

Ja, maar het is handiger als dat ...

De heer Bisschop (SGP):

Dat is wel de bedoeling geweest. Excuus.

De voorzitter:

Goed. Wat betreft de brief kan ik gewoon het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. De vraag nu is of de mp ook aanwezig zou moeten zijn bij dat debat.

De heer Bisschop (SGP):

Zeker, of we hem zouden mogen verwelkomen.

De voorzitter:

Ja.

De heer Weverling (VVD):

Mevrouw de voorzitter, een brief lijkt me goed. En het kabinet gaat over zijn eigen afvaardiging, dus de mp lijkt mij in dit geval niet nodig.

De heer Baudet (FvD):

Nou, het kabinet gaat niet over zijn eigen afvaardiging. Als de Kamer dat vraagt, moet hij op komen dagen. En ik denk dat het heel goed is om hem te vragen, omdat het in de Europese machtsverhoudingen heel ...

De voorzitter:

Nee, dat is ...

De heer Baudet (FvD):

... relevant is geweest ...

De voorzitter:

U steunt het.

De heer Baudet (FvD):

... dat Rutte zich daar niet mee bemoeid heeft.

De voorzitter:

Maar u steunt het verzoek. Daar gaat het om.

De heer Baudet (FvD):

En dus steun ik het verzoek!

De voorzitter:

Dank u wel! Mevrouw Dik-Faber namens de ChristenUnie.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, uiteraard steun voor de brief. Maar ik denk dat wij een uitstekend debat kunnen hebben met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De voorzitter:

Ja, dus geen steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Geen steun voor het tweede verzoek.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Ik ga ervan uit dat de SGP een verzoek voor de komst van de premier niet licht doet. En omdat zij het zwaar opvatten, vind ik dat we hen daarin moeten steunen.

De heer Madlener (PVV):

Voorzitter. Ik heb er al eerder voor gepleit om de premier in te schakelen bij deze onderhandelingen. We moeten het binnen die brede onderhandelingen zien, dus het is zeer noodzakelijk dat de premier bij dit debat aanwezig is.

De voorzitter:

Steun dus.

De heer Wassenberg (PvdD):

In ieder geval steun voor de brief. Ik vind het belangrijk dat we donderdag het debat voeren. De kans daarop is groter als het alleen met de minister van LNV is, dus wat mij betreft voeren we het debat met haar.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. De Partij van de Arbeid vind het ook belangrijk dat de minister-president zich verantwoordt over zijn inzet voor de Nederlandse visserij, dus steun voor het verzoek.

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter. Het kabinet gaat over zijn eigen afvaardiging, dus ik wacht wel af.

De heer Paternotte (D66):

Geen steun, voorzitter.

De voorzitter:

Meneer Bisschop, u heeft geen meerderheid.

De heer Bisschop (SGP):

Nee, helaas. Maar we mogen dit verzoek wel nog eens met klem onder de aandacht brengen van de minister-president. Ik vind het wel een beetje een gemiste kans. Wij hebben ons tot nu toe op het standpunt gesteld dat de vakminister dit werk moet doen. Alleen, nu dreigt het een nog veel grotere ramp te worden dan men dacht.

De voorzitter:

Nee, meneer Bisschop. U weet dat dit bij de regeling niet kan. Dat kunt u in het debat nog eens zeggen, niet tijdens de regeling. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dan kunnen ze lezen wat u heeft gezegd.

De heer Bisschop (SGP):

Dank.

De voorzitter:

De heer Baudet, namens Forum voor Democratie.

De heer Baudet (FvD):

Dank u wel. Ik heb al even overlegd naar aanleiding van vorige debataanvragen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het beter is om dit debat over de kosten van het energieakkoord in algemene zin separaat te doen. We werden vandaag natuurlijk geconfronteerd met een deelaspect daarvan. Een van de consequenties van het hele klimaatbeleid, waarvan het energieakkoord de eerste stap is, is de stijging van de energierekening, maar er zijn nog talloze andere aspecten die daarbij horen.

De voorzitter:

En daar wilt u een debat over.

De heer Baudet (FvD):

Ik heb al steun gekregen voor een dertigledendebat daarover, maar ik wil het toch nog één keer vragen. Als we vandaag zien hoe breed de commotie is die in Nederland leeft, is het dan niet toch een idee dat ook de coalitiepartijen en de andere partijen dit met z'n allen agenderen en nog één keer grondig heroverwegen? Ik denk echt dat jullie op de verkeerde weg zitten met dit beleid. Dit is onbetaalbaar, mensen zien het ...

De voorzitter:

Het is helder. Ik ga naar mevrouw Beckerman, namens de SP.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Ik had dit debat in eerste instantie al gesteund. Ik blijf het steunen, alleen heeft u daar nog niks aan voor de meerderheid.

De heer Baudet (FvD):

Nee, nee, maar goed. Toch dank.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. De Partij van de Arbeid handhaaft de steun voor het voeren van een meerderheidsdebat hierover.

De heer Kops (PVV):

Steun.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter. Ik hoor de heer Baudet net zeggen dat hij het wil combineren met dat andere debat. Dat leek me eigenlijk wel zinvol, want dat gaat over het energieakkoord en dit heeft daar onder andere mee te maken. Dat zou ik wel steunen, maar een apart debat niet. We hebben aankomende donderdag een tweede termijn van een commissiedebat waar u dit ook aan de orde kunt stellen.

De voorzitter:

Geen steun dus.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Niet voor een apart debat. Combineer het maar volgens de suggestie die u net zelf deed. Dat vind ik heel verstandig.

De heer Baudet (FvD):

Ja, maar ik heb daar net al iets over gezegd bij het begin.

De voorzitter:

Nee, u krijgt zo de gelegenheid. Eerst mevrouw Van Eijs.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Ik denk dat het van belang is dat daarover gedebatteerd wordt, dus wel steun voor dit debat.

De heer Öztürk (DENK):

Dat geldt ook voor DENK. Ik vraag de coalitiegenoten om de heer Baudet dit debat te gunnen.

De voorzitter:

Dat hoeft u niet te doen. Ze staan erbij en ze horen alles. Mevrouw Dik-Faber.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Geen steun.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Geen steun.

De voorzitter:

Meneer Baudet, u heeft geen steun voor het omzetten van uw dertigledendebat in een meerderheidsdebat. Nee, nee, nee, mevrouw Agnes Mulder. De heer Baudet heeft zelf gezegd dat het misschien handig is om het samen te voegen. Nogmaals, dat gaan we nu niet doen.

De heer Baudet (FvD):

Ja ...

De voorzitter:

Nee, nee, nee, ook u mag er niks over zeggen. Ik stel voor dat u samen met de heer Snels even overlegt of het mogelijk is om de twee debatten samen te voegen, zoals u had voorgesteld. Dan komt u weer terug als jullie het met elkaar eens zijn. Als u één of twee minuten extra nodig heeft, hoor ik dat allemaal wel. Maar u moet niet alles door elkaar halen. U mag hier kort op reageren. En niet uitlokken! Dat is lastig hè?

De heer Baudet (FvD):

Dat lukt mij niet.

De voorzitter:

Dat dacht ik ook. Dank u wel, meneer Baudet. Had u nou om een brief gevraagd? Nee, hè? Nee, dat is goed. De heer Omtzigt.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Donderdag hebben we hier in de Tweede Kamer een debat over de Belastingdienst, met name over de gebrekkige controle. Ik heb Kamervragen uitstaan over de uitstaande belastingschuld in miljarden euro's aan particulieren, mkb en grote ondernemingen voor elk halfjaar tot en met 1 januari 2019. Ik wil de antwoorden op die vragen graag hier hebben voor morgenavond 18.00 uur, zodat ik ze kan betrekken bij dat debat, evenals het vervolgonderzoek naar de bedrijfscultuur van de Belastingdienst dat naar aanleiding van het rapport-Borstlap/Joustra gevoerd zou worden en dat we nog steeds niet ontvangen hebben.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Donderdag hebben we ook een VAO, onder andere over elektrische auto's. U ziet hoeveel Kamervragen ik daarover stel, dus u bent ongetwijfeld op de hoogte van de belangstelling die ik daarvoor heb. De antwoorden op de laatste vragen hadden we eigenlijk voor vorige week willen ontvangen, voor het AO, maar die kregen we niet. Daarom zou ik die voor morgen 12.00 uur willen ontvangen.

En, voorzitter, de berekeningen worden gemaakt met een geheim model. We kunnen het model waarmee de voorspellingen gemaakt worden, dus niet valideren. De voorspellingen zitten er 100% naast. Dus ik zou graag een brief hebben van de wetenschapper die dit model gevalideerd heeft. Ik ontvang graag een brief van een professor of een onderzoeksinstituut met een handtekening dat het model klopt. Die zou ik ook graag voor morgen 12.00 uur zien.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dank u wel, meneer Omtzigt. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt van 16.09 uur tot 16.15 uur geschorst.

Voorzitter: Lodders

Naar boven