17 Stemmingen moties Gezond vertrouwen in ontwikkeling Wmo-toezicht

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Gezond vertrouwen in ontwikkeling van het Wmo-toezicht,

te weten:

  • -de motie-Bergkamp/Geluk-Poortvliet over gemeenten wijzen op hun plicht om een toezichthouder aan te stellen (29538, nr. 284);

  • -de motie-Hijink over effectiever toezicht op de Wmo door de IGJ en de GGD (29538, nr. 285);

  • -de motie-Hijink over rapportages van lokale toezichthouders openbaar maken (29538, nr. 286).

(Zie vergadering van 13 februari 2019.)

De voorzitter:

De motie-Hijink (29538, nr. 286) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rapportages van lokale toezichthouders niet standaard openbaar zijn;

van mening dat het merkwaardig is dat rapportages van de landelijke inspectie openbaar worden gemaakt, maar rapportages van lokale toezichthouders niet;

van mening dat juist openbaarmaking van rapportages van lokale toezichthouders cruciaal is om zichtbaar te maken waar het mis gaat, om van fouten te kunnen leren en om gemeenteraden in te staat te stellen hun controlerende taak uit te oefenen;

verzoekt de regering te verkennen hoe rapportages van lokale toezichthouders met betrekking tot de kwaliteit van Wmo-beleid openbaar gemaakt kunnen worden, en de Kamer hier voor de zomer over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 287, was nr. 286 (29538).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Bergkamp/Geluk-Poortvliet (29538, nr. 284).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hijink (29538, nr. 285).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hijink (29538, nr. 287, was nr. 286).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven