18 Stemmingen moties Zelfdoding in de jeugdzorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over zelfdoding in de jeugdzorg,

te weten:

  • -de motie-Westerveld c.s. over maatregelen om het aantal suïcides in de jeugdzorg te verminderen (32793, nr. 346);

  • -de motie-Westerveld c.s. over verspreiding van wetenschappelijk bewezen behandelmethodes (32793, nr. 347);

  • -de motie-Westerveld c.s. over onderzoek naar de relatie tussen repressiemaatregelen en werkdruk (32793, nr. 348);

  • -de motie-Hijink over de IGJ altijd onderzoek laten doen naar suïcide in de jeugdzorg (32793, nr. 349);

  • -de motie-Voordewind c.s. over kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen (32793, nr. 350);

  • -de motie-Tielen c.s. over de plicht om gezamenlijk te beslissen (32793, nr. 351).

(Zie vergadering van 13 februari 2019.)

De voorzitter:

De motie-Tielen c.s. (32793, nr. 351) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Tielen, Peters, Voordewind, Raemakers en Van der Staaij, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Jeugdwet is beschreven dat hulpverleners de plicht hebben om samen met het gezin en het betrokken kind een plan te maken;

overwegende dat dit betekent dat hulpverleners ervoor zorgen dat beslissingen over passende zorg gezamenlijk worden genomen;

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat ouders en jongeren zich nog vaak niet gehoord voelen bij de keuze van passende hulp;

overwegende dat onbekend is in hoeverre gemeentes "samen beslissen" opnemen in de afspraken met de door hen gecontracteerde zorgaanbieders;

verzoekt de regering om te bevorderen dat "samen beslissen" met jongeren en ouders het uitgangspunt is bij het vinden en bieden van passende hulp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 366, was nr. 351 (32793).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (32793, nr. 346).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (32793, nr. 347).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (32793, nr. 348).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hijink (32793, nr. 349).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (32793, nr. 350).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Tielen c.s. (32793, nr. 366, was nr. 351).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven