21 Stemmingen moties Omgaan met gevolgen van aanhoudende droogte

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte,

te weten:

  • -de motie-De Groot/Bromet over het toekomstbestendig maken van besluitvorming in waterschappen (27625, nr. 461);

  • -de motie-De Groot over expertise over ruimtelijke inpassing bundelen (27625, nr. 462);

  • -de motie-Bromet/Kröger over verbeteren van het meet- en modelleringsnet van het IJsselmeer (27625, nr. 463);

  • -de motie-Bromet/De Groot over een bijdrage van waterschappen aan de weerbaarheid van het Nederlandse waterbeleid (27625, nr. 464).

(Zie vergadering van 13 februari 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer De Groot stel ik voor zijn moties (27625, nrs. 461 en 462) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Bromet/Kröger (27625, nr. 463).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bromet/De Groot (27625, nr. 464).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66 en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Kuzu.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Mijn fractie wordt geacht voor de motie op stuk nr. 463 te hebben gestemd.

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen.

Naar boven