11 Stemming motie Faciliteren van witwassen door Nederlandse banken

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken,

te weten:

  • -de motie-Bruins over schikkingen betrekken bij de beoordeling van de aanvraag van een gedragsverklaring aanbesteden (31477, nr. 35).

(Zie vergadering van 16 januari 2019.)

De voorzitter:

De motie-Bruins (31477, nr. 35) is in die zin gewijzigd (nr. 36) en nader gewijzigd (nr. 37) dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij een aanvraag van een gedragsverklaring aanbesteden uit het Justitieel Documentatie Systeem enkel onherroepelijke veroordelingen worden meegewogen;

van mening dat het belangrijk is dat schikkingen over geconstateerde misdrijven mee moeten kunnen worden gewogen bij het aanbesteden van een overheidsopdracht in de markt;

verzoekt de regering te bevorderen dat schikkingen over geconstateerde misdrijven bij rechtspersonen kunnen worden betrokken bij het gunnen van opdrachten en dat aanbestedende diensten over deze mogelijkheid worden geïnformeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 37, was nr. 36 (31477).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Bruins (31477, nr. 37, was nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven