6 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Voordat we gaan stemmen, hebben we een korte regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor zo dadelijk ook te stemmen over de brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk (35099-(R2114), nr. 6).

Mevrouw Westerveld, ik zag u al staan. Ga uw gang.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Voorzitter. Ik wil graag zo bij de stemmingen onder punt 4, het VSO Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek, de motie op stuk nr. 684 (31288) aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Westerveld stel ik voor haar motie (31288, nr. 684) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan gaan we nu naar de stemmingslijst.

Naar boven