10 Stemmingen moties Passend onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Passend onderwijs,

te weten:

  • -de motie-Westerveld/Kwint over het centraal stellen van de professional (31497, nr. 286);

  • -de motie-Westerveld c.s. over de gevolgen van het schrappen van de wettelijke verplichting van samenwerkingsverbanden (31497, nr. 287);

  • -de motie-Westerveld/Van den Hul over de eindleeftijd waarop leerlingen de school verlaten (31497, nr. 288);

  • -de motie-Van den Hul c.s. over het lerarentekort in het speciaal onderwijs (31497, nr. 290);

  • -de motie-Bruins over toelaatbaarheidsverklaringen afgeven voor de gehele schoolperiode (31497, nr. 291);

  • -de motie-Van Meenen/Rudmer Heerema over regels voor administratie en verantwoording inzichtelijk maken (31497, nr. 292).

(Zie vergadering van 12 februari 2019.)

De voorzitter:

De motie-Westerveld/Kwint (31497, nr. 286) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat extra ondersteuning voor leerlingen maanden kan duren wegens ingewikkelde procedures, observaties en aanvragen;

van mening dat docenten en schoolleiders de professionals zijn die beter dan wie dan ook kunnen beoordelen welke ondersteuning voor een leerling nodig is;

verzoekt de regering in gesprek te gaan met het onderwijsveld en uitvoeringsorganisaties over hoe de professional centraal wordt gesteld, zodat bij de aanvraag voor extra ondersteuning een verklaring van de docent of schoolleider waar mogelijk voldoende is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 294, was nr. 286 (31497).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Westerveld/Kwint (31497, nr. 294, was nr. 286).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (31497, nr. 287).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Van den Hul (31497, nr. 288).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Hul c.s. (31497, nr. 290).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins (31497, nr. 291).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Meenen/Rudmer Heerema (31497, nr. 292).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven