22 Stemmingen overige moties Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg,

te weten:

 • -de motie-Ploumen over overschrijding van de 45 minutennorm (31016, nr. 193);

 • -de motie-Van Gerven/Hijink over intrekken van de Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (31016, nr. 195);

 • -de motie-Van Gerven over een moratorium op het sluiten van ziekenhuizen (31016, nr. 196);

 • -de motie-Van Gerven over bewerkstelligen dat het Bronovo openblijft (31016, nr. 197);

 • -de motie-Van den Berg over voorwaarden bij aanpassingen in de acute zorg (31016, nr. 198);

 • -de motie-Agema over het schrappen van de beperking van de volumegroei (31016, nr. 199);

 • -de motie-Agema over beschikbaar komen van cruciale zorg in Flevoland (31016, nr. 200);

 • -de motie-Kuzu over een ziekenhuisvoorziening in Lelystad (31016, nr. 201);

 • -de motie-Kuzu over bevorderen dat het Bronovo open kan blijven (31016, nr. 202);

 • -de motie-Kuzu/Agema over de stijging van de zorgkosten niet koppelen aan de economische groei (31016, nr. 203);

 • -de motie-Van Brenk over de ouderenzorg na sluiting van het Bronovo (31016, nr. 204);

 • -de motie-Van Brenk over uitbouwen van de spoedeisende hulp in Lelystad (31016, nr. 205);

 • -de motie-Van der Staaij over de aanrijtijden van ambulances in Gelderland (31016, nr. 206);

 • -de motie-Raemakers over in gesprek gaan met het AYA-platform (31016, nr. 207);

 • -de motie-Dik-Faber/Arno Rutte over het koploper maken van Flevoland in slimme zorg thuis (31016, nr. 208);

 • -de motie-Ellemeet over het borgen van acute zorg in het curatievezorglandschap (31016, nr. 209).

(Zie vergadering van 14 februari 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Brenk stel ik voor haar motie (31016, nr. 205) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Gerven/Hijink (31016, nr. 195) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat winstbejag en winstuitkering wezensvreemd zijn aan de kern van zorgverlening;

overwegende dat een grote Kamermeerderheid bestaande uit PVV, CDA, CU, 50PLUS, PvdA, GroenLinks, DENK, PvdD en SP een tegenstander is van winstuitkeringen door ziekenhuizen neergelegd in de Wet vergroten investeringsmogelijkheden in de medisch-specialistische zorg;

verzoekt het kabinet de Wet vergroten investeringsmogelijkheden in de medisch-specialistische zorg in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 210, was nr. 195 (31016).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ploumen (31016, nr. 193).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gerven/Hijink (31016, nr. 210, was nr. 195).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (31016, nr. 196).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (31016, nr. 197).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Berg (31016, nr. 198).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (31016, nr. 199).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (31016, nr. 200).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (31016, nr. 201).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (31016, nr. 202).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu/Agema (31016, nr. 203).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Brenk (31016, nr. 204).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij (31016, nr. 206).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Raemakers (31016, nr. 207).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Arno Rutte (31016, nr. 208).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ellemeet (31016, nr. 209).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven