26 991 Voedselveiligheid

Nr. 410 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 404

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is de retributies voor het bedrijfsleven in 2014 met ruim 9 miljoen euro (16%) te verhogen;

van mening dat de NVWA eerst zelf een verbeter- en efficiëntieslag moet maken alvorens de rekening bij het bedrijfsleven neer te leggen;

overwegende dat private keuringsinstanties, onder toezicht van de NVWA, de keuringen mogelijk goedkoper kunnen doen;

verzoekt de regering, voorlopig af te zien van het verhogen van de retributies, het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid af te wachten en private keuringsinstanties te betrekken bij de uitwerking van het plan van aanpak richting een efficiënt en risicogebaseerd toezicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven