Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 92, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers – 33284

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 5 juni 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) – 33290

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 5 juni 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw 2013–2020) – 33291

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 5 juni 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Drie brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 5 juni 2012, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31906, 32872 en 33058 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Uitkomsten van de gesprekken met een aantal burgemeesters over de openbare orde problematiek bij de uitzetting van niet rechtmatig verblijvenden – 19637-1541

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Veranderingen geannoteerde agenda van de EU Milieuraad van 11 juni 2012 – 21501-08-427

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 4 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verslag van de Informele Milieuraad die op 18 en 19 april 2012 in Horsens (Denemarken) plaatsvond – 21501-08-428

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 4 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde Agenda voor Visserijraad van 12 juni 2012 – 21501-32-601

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de Informele Landbouwraad van 3-5 juni 2012 in Denemarken – 21501-32-602

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Marcouch om een kabinetsreactie op het geweld tegen het treinpersoneel – 28642-53

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 4 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Regiegroep Duurzame Veehouderij en Agroketens – 28973-108

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten van de proef met het snelheidsslot en de snelheidsmonitor en de mogelijkheden om dergelijke systemen in te zetten voor de verkeersveiligheid en voor de aanpak van verkeersovertredingen – 29398-326

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om een reactie op de nieuwe kwartaalcijfers van de NVM betreffende de woningmarkt – 29453-250

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel toezending reactie over de berichtgeving over de reorganisatie bij PostNL – 29502-97

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Nederlandse Politie 2011 – 29628-318

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antibioticagebruik veehouderij – 29683-124

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Veteranennota 2011–2012 – 30139-98

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 4 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken bepalingsmethoden energielabel bestaande bouw – 30196-177

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toelichting op project Gelderland over om een klimaatcorridor aan te leggen tussen de Veluwe en het Reichswald – 30825-177

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Briefwisseling verdrag inzake de bijeenkomst "Realising Green Growth: Business & Industry Consultation with Government and Civil Society", te Den Haag op 11 en 12 april 2012 (Trb. 2012, 68). – 30952-76

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling verdrag inzake de juridische status, de privileges en immuniteiten van de Organisatie en haar medewerkers in Nederland – 30952-77

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van Bijlage A bij het Verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor Communicatie (EBC) 's-Gravenhage op 23 juni 1993, zoals gewijzigd te Kopenhagen op 9 april 2002; Kopenhagen, 23 november 2011 – 30952-78

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 4 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Bestrijding van btw-carrouselfraude – 31066-130

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Eindrapport "De Nederlandse Defensie- en Veiligheid gerelateerde industrie 2012" – 31125-11

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 4 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Inspectieonderzoek onderwijstijd VO schooljaar 2010–2011 – 31289-126

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toekomst van het onderwijsachterstandenbeleid – 31293-143

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg over het Bestuursakkoord Primair Onderwijs: 'Impuls opbrengstgericht werken en professionalisering 2012–2015' – 31293-144

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Moties en toezeggingen m.b.t. kinderopvang – 31322-189

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 4 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toegezegde studies naar de gevolgen van een vrijhandelsakkoord tussen Japan en de EU – 31985-10

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 4 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van Femmes for Freedom inzake huwelijkse gevangenschap – 32175-31

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

JBZ-Raad documenten uit geprioriteerde dossiers – 32317-122

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 4 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Agendering van A-punt Verordening errecht, nummer PE…CONS 14/12 tijdens de JBZ-Raad van 7 en 8 juni 2012 – 32317-123

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vermoedens van fraude met ontwikkelingsgeld op Makerere University in Uganda – 32605-97

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken onderzoek suïcide – 32793-54

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 4 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Inhoudelijke Verdieping Sectorplan Kunstvakonderwijs – 32820-58

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 4 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging in het kader van het begrotingsonderzoek Buitenlandse Zaken – 33000-V-149

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Dibi over het bericht Stop uitzettingen gewortelde kinderen – 33068-8

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschaffing huishoudinkomenstoets in de WWB – 33277-5

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd