11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brief regering

Rapport "Evaluatie gevolgen beëindiging categoriaal beschermingsbeleid Irak" – 19637-1508

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging informatie werkloosheidsregelingen zelfstandigen in andere lidstaten – 21501-31-271

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van de uitvoering van de motie Aptroot/Bashir (Kamerstuk 33000-XII, nr. 16). – 25847-102

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 19 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Letter of Intent Cyber Security tussen Nederland en de Verenigde Staten – 26643-227

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 19 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beveiliging van Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)-systemen en de gebeurtenissen in de gemeente Veere – 26643-228

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 19 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken met betrekking tot de veredelingsvrijstelling – 27428-215

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 19 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Komende actualisering van het beleidskader voor subsidiering van patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg's) die meerdere ziekten vertegenwoordigen – 29214-63

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging financiering rechtspraak in relatie tot de OM-afdoening, ZSM en capaciteit met de jaarwisseling – 29279-141

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 16 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Jadnanansing over het bericht "Genade-zesjes voor studenten worden kwistig uitgedeeld" – 31288-266

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de bestuurdersconferentie Beter Werken in het Openbaar Bestuur – 31490-86

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen inzake raden van toezicht in de bve-sector – 31524-126

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Capaciteit in de mondzorg – 32620-57

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van Veldhoven over natuurherstel in de Westerschelde – 32670-52

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 16 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Integriteitsbeleid Defensie – 32678-20

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 16 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie inzet NL marine-eenheden ter bestrijding piraterij, juli 2010 – juni 2011 – 32706-26

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 16 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vlaams-Nederlands Besluit inzake zeesluis Terneuzen – 33000-A-63

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 19 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending Evaluatierapport SiSa (Single Information Single Audit: eenmalige informatieverstrekking met eenmalige accountantscontrole) – 33000-B-10

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 15 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reisverslag van de kennismaking met het Caraïbisch deel van het Koninkrijk Van 9 tot en met 16 februari 2012 – 33000-IV-66

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 19 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording van vragen en openstaande onderwerpen gesteld tijdens het AO over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (NVFV 2011) – 25087-31

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 14 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsvisie en aanbieding onderzoeksrapporten inzake onderwijshuisvesting in het po, vo en mbo. Tevens is bijgevoegd een overzicht met een aantal toezeggingen over dit onderwerp. – 31289-118

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 16 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

"Basis voor Presteren, Actielijn 5: Effectief benutten van extra leertijd voor jonge kinderen", om te komen tot het verhogen van prestaties van leerlingen en scholen in het primair onderwijs – 31293-136

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 16 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Sap c.s. (29544, nr. 381) over de steeds verder stijgende olieprijs – 31510-48

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 19 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op het invullen van Duitse belastingformulieren – 33000-IXB-13

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 14 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Afschrift van de antwoordbrief op de brief van de WSPA aan de staatssecretaris m.b.t. de Rio+20 conferentie – 2012Z04865

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 maart 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van het antwoord op open brief m.b.t. de dengue-epidemie op Bonaire – 2012Z04982

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 maart 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van het antwoord op de brief van de Dierenbescherming met betrekking tot paardenwelzijn (sts ELI) – 2012Z04986

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 maart 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afsxchrift van de reactie op de brief van Provincie Zeeland inzake structurele financiering extra ambulance op de kop van Walcheren – 2012Z05057

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 maart 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Prioritering aanhangige wetsvoorstellen I&M – 2012Z05106

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 14 maart 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Nederlandse Vereniging van Journalisten over de onafhankelijke positie Wereldomroep – 2012Z05336

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 15 maart 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op brief van de heer T. te W. inzake Cito-toetsen en leerlingvolgsystemen – 2012Z05600

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 20 maart 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Naar boven