Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 74, item 11

11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Vierendertig brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet gedrukt onder de nummers 31831, 32395-C, 32395-B, 32311, 32395-XV, 32395-VI, 32395-I, 32395-III, 32395-V, 32395-X, 32395-XI, 32395-XVI, 32395-XVII, 32395-XVIII, 32225, 31487 (R1862), 32395-XII, 32395-XIII, 32395-D, 32263, 31904, 32145, 31915, 32413, 32368, 32428, 32217, 32520, 32435, 32532, 32400, 32189, 32190 en 32276 heeft goedgekeurd.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 12 april 2011 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 28867 en 30645 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Beleidsconsequenties nieuw thematisch ambtsbericht Afghanistan – 19637-1410

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 8 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling energie efficiëntieplan 2011 – 22112-1158

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Zevende kaderprogramma Euratom over de jaren 2012 en 2013 – 22112-1159

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Maatregelen op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek – 22112-1160

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Conceptreactie van het kabinet op het EU Groenboek minder administratieve rechten voor burgers – 22112-1161

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 8 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

ISt-rapport PI Krimpen aan den IJssel – 24587-418

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 12 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Koopmans op het bericht van RTL over fraude door spookburgers – 27859-42

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 12 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Studenten- en ouderenhuisvesting. Toelichting inzake het Zweedse model, de meerkosten voor ouderen bij een huursprong en de huurtoeslag – 27926-156

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 8 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Actuele situatie Ivoorkust – 29237-137

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 5 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Leijten om een stand-van-zakenbrief inzake het Elektronisch Patiënten Dossier i.v.m. het verwerpen van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer – 31466-52

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 11 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nut en Noodzaak inzake Artikel 7 van de Wet College voor de rechten van de mens (32467) – 32467-24

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 11 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen – 32500-V-164

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 11 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies – 32500-VIII-160

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 8 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het onderzoek van de nVWA inzake onveilige speeltoestellen – 32500-XVI-133

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 8 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een juridisch advies inzake langstudeerdersmaatregel – 32618-23

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 11 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) – 32728-2

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd