Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de Spoorwegwet en de Concessiewet (27482 en27216), te weten:

- de motie-Dijsselbloem c.s. over het vastgoedbezit van de NS (27482,27216, nr. 47);

- de motie-Dijsselbloem/Halsema over de rijksambtenaren in de raad van commissarissen (27482,27216, nr. 48);

- de motie-Poppe over een universele chipkaart (27482,27216, nr. 49);

- de motie-Eurlings over verbetering van de prestaties door een systeem van benchmarking (27482,27216, nr. 51);

- de motie-Eurlings/Dijsselbloem over vertegenwoordiging van de reizigersorganisaties in de raad van commissarissen (27482,27216, nr. 52);

- de motie-Eurlings over de grens tussen aanleg en beheer (27482,27216, nr. 53);

- de motie-Eurlings/Dijsselbloem over prestatiebeloning voor het management (27482,27216, nr. 54);

- de motie-Hofstra c.s. over railaansluitingen van bedrijfssporen (27482,27216, nr. 55);

- de motie-Stellingwerf/Van den Berg over voormalige en buiten gebruik gestelde spoorlijnen (27482,27216, nr. 57);

- de motie-Stellingwerf c.s. over koppeling van NS-tarieven aan die van regionale vervoerders (27482,27216, nr. 58).

(Zie vergadering van 28 maart 2002.)

De voorzitter:

De motie-Dijsselbloem c.s. (27482, 27216, nr. 47) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de juridische eigendom van de railinfrastructuur bij de Staat komt te berusten;

constaterende dat de NV Nederlandse Spoorwegen zeer grote grondposities en een omvangrijk vastgoedbezit in handen heeft, met name in stadscentra;

van mening dat de juridische eigendom van dit vermogen in publieke handen zou moeten komen;

van mening dat de stations op het hoofdspoorwegennet met de concessie voor het vervoer op het hoofdspoorwegennet kunnen worden uitgegeven aan de NV Nederlandse Spoorwegen;

voorts van mening dat het overig onroerend goed onder beheer van de dienst Rijksdomeinen gebracht zou moeten worden;

verzoekt de regering, de voor- en nadelen en de juridische implicaties en beleidsimplicaties van de overdracht van het NS-vastgoed aan de Rijksoverheid nader in beeld te brengen en de Kamer daarover medio 2003 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 70 (27482, 27216).

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijsselbloem c.s. (27482, 27216, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijsselbloem/Halsema (27482, 27216, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (27482, 27216, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Eurlings (27482, 27216, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Eurlings/Dijsselbloem (27482, 27216, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Eurlings (27482, 27216, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Eurlings/Dijsselbloem (27482, 27216, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hofstra c.s. (27482, 27216, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stellingwerf/Van den Berg (27482, 27216, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stellingwerf c.s. (27482, 27216, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven