Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het gehandicaptenbeleid, te weten:

- de motie-Passtoors c.s. over een wetsvoorstel toegankelijkheid en bereikbaarheid (24170, nr. 68).

(Zie vergadering van 24 juni 2001.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven