Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Uitvoering van de richtlijn 1999/70/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (27661).

(Zie vergadering van 4 april 2002.)

De aanhef van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde subamendement-Santi (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor dit gewijzigde subamendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Weekers c.s. (stuk nr. 12, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 12 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Weekers c.s. (stuk nr. 12, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel B, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Weekers c.s. (stuk nr. 12, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Weekers c.s. (stuk nr. 12, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik breng het amendement-Santi (stuk nr. 7) in stemming.

Het woord is aan mevrouw Dijksma.

Mevrouw Dijksma (PvdA):

Voorzitter. Wij verkeren in de veronderstelling dat dit amendement is ingetrokken.

De voorzitter:

Het amendement-Santi op stuk nr. 7 is ingetrokken.

De artikelen III en IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven