Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en Plantgoedwet ten behoeve van de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (26568, R1638),

- over:

- de motie-Stellingwerf over het gevolg van een verzoek tot nietigverklaring (26568, R1638, nr. 25);

- de motie-Stellingwerf/Van den Berg over niet octrooieren van een deel van het menselijk lichaam (26568, R1638, nr. 33);

- de motie-Stellingwerf/Van den Berg over ratificering van het Verdrag voor plantaardig genetisch materiaal voor voedsel en landbouw (26568, R1638, nr. 34);

- de motie-De Haan c.s. over een weeffout in de Europese richtlijn (26568, R1638, nr. 35);

- de motie-Poppe over niet octrooieren van levend materiaal (26568, R1638, nr. 36).

(Zie vergadering van 4 april 2002.)

De voorzitter:

Mevrouw Witteveen-Hevinga trekt haar amendement op stuk nr. 17 in.

De aanhef van artikel 1, onderdeel A, de aanhef van onderdeel B en de artikelen 3 en 4 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Poppe (stuk nr. 23, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 23 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 5, eerste lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Poppe (stuk nr. 23, I) wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 14, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 14 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Witteveen-Hevinga c.s. (stuk nr. 11, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 11 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Stellingwerf (stuk nr. 37, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 37 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf/M.B. Vos (stuk nr. 18, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 18 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf/M.B. Vos (stuk nr. 19, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 19 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Het tweede lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 14, I), het amendement-Witteveen-Hevinga c.s. (stuk nr. 11, I) en het gewijzigde amendement-Stellingwerf (stuk nr. 37, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Het derde lid wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Hoeven/Witteveen-Hevinga (stuk nr. 12, I) tot invoeging van een vierde lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Het gewijzigde artikel 5 wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel B wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Witteveen-Hevinga c.s. (stuk nr. 38, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 38 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Onderdeel C, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Witteveen-Hevinga c.s. (stuk nr. 38, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen D t/m L worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De aanhef van artikel II, de onderdelen A en B en de aanhef van onderdeel C worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 3, eerste lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Poppe (stuk nr. 23, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 14, II), het amendement-Witteveen-Hevinga c.s. (stuk nr. 11, II) en het gewijzigde amendement-Stellingwerf (stuk nr. 37, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Het derde lid wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Als gevolg van de aanneming van het amendement-Van der Hoeven/Witteveen-Hevinga c.s. (stuk nr. 12, II) is een vierde lid toegevoegd.

Het gewijzigde artikel 3 wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel C wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel D, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Witteveen-Hevinga c.s. (stuk nr. 38, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen E t/m N worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen III en IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stellingwerf (26568, R1638, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stellingwerf/Van den Berg (26568, R1638, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stellingwerf/Van den Berg (26568, R1638, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Haan c.s. (26568, R1638, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Poppe (26568, R1638, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven