Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over Kiezen op afstand, te weten:

- de motie-Te Veldhuis/Rehwinkel over het ontwikkelen van KOA-methodes voor de verkiezingen voor provinciale staten in 2003 (28000 VII, nr. 55).

(Zie vergadering van 9 april 2002.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven