Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het huurbeleid, te weten:

- de motie-Van Gent/Van 't Riet over een prikkel tot goed onderhoud (27926, nr. 8).

(Zie vergadering van 9 april 2002.)

De voorzitter:

Ik constateer dat 74 leden zich voor en 74 leden zich tegen deze motie verklaren.

Aangezien de stemmen staken en de vergadering niet voltallig is, zal ingevolge het tweede lid van artikel 72 van het Reglement van orde in een volgende vergadering een nieuwe stemming moeten plaatsvinden.

Naar boven