Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 41, pagina 3379

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van wet Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de positiebepaling van de Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van de bestuursorganisatie (25161).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van een tentatieve kalender van de Raad en andere bijeenkomsten van het Nederlandse voorzitterschap (25110, nr. 8);

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken, te weten:

  • een, ten geleide van antwoorden op vragen die gesteld zijn door de leden Koekkoek en Van den Berg, tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake erkenning van de vrijheid van levensovertuiging als grondrecht (24614, nr. 11);

  • een, ten geleide van het evaluatierapport inzake het beleidsplan Werkgelegenheid voor minderheden bij de Rijksoverheid 1991-1995 (25001, nr. 5);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

  • een, inzake vaststelling van de programma's van eisen voor het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor het jaar 1997 (25000-VIII, nr. 59);

  • een, over de toekomstige invulling van het Deltaplan voor het cultuurbehoud (25013, nr. 10);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van de rapportage "De gedifferentieerde stad" (21062, nr. 52);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over lastenverlichting m.b.t. de Wet op het consumentenkrediet (WCK) (24036, nr. 39);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het verslag van de vergadering van de Sociale Raad van 2 december 1996 (21501-18, nr. 60);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over voorzieningen voor scholieren/studenten met een handicap (25000-XV, nr. 20).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. een brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over Emancipatiebeleid ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie ter afdoening en niet te drukken;

4. een brief van L.G. Figee, over het Oude Testament en Koning der Nederlanden.

Deze brief ligt op de griffie ter inzage. Kopie is gezonden aan de betrokken commissie.