Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 41, pagina 3374-3375

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met opneming daarin van bepalingen voor het geregistreerd partnerschap (23761), en van:

- de motie-M.M. van der Burg/Dittrich over een gratis overstap naar het partnerschapsregister (23761, nr. 15);

- de motie-Dittrich over de rechtsgevolgen van partnerschapsregistratie (23761, nr. 16);

- de motie-Bremmer over uitstel van inwerkingtreding van de wet (23761, nr. 17).

(Zie vergadering van 18 december 1996.)

De aanhef van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bremmer (stuk nr. 14, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het AOV, de CD, het GPV en de RPF voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 14 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Het eerste lid van artikel 80a wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bremmer (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het AOV, de CD en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het tweede lid wordt zonder stemming aangenomen.

Het derde t/m tiende lid worden zonder stemming aangenomen.

Artikelen 80a wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 80b t/m 80e worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Bremmer (CDA):

Voorzitter! Onze fractie is uitdrukkelijk een voorstander van geregistreerd partnerschap voor paren van gelijk geslacht. Toch zal zij, nu het amendement op stuk nr. 12 is verworpen, waar de CDA-fractie unaniem vóór heeft gestemd, dit wetsvoorstel niet kunnen steunen. Snelheid heeft het bij dit wetsvoorstel op belangrijke onderdelen gewonnen van zorgvuldigheid en rechtszekerheid. Te gemakkelijk wordt er voorbijgegaan aan een aantal niet geregelde rechtsgevolgen in het buitenland. Wij vinden het geregistreerde partnerschap in deze vorm overbodig voor paren van verschillend geslacht, omdat die kunnen trouwen. Het pakket is vrijwel identiek met het huwelijk, maar met als cruciale uitzondering de rechtsgevolgen voor kinderen.

Voorzitter! De opstelling die ik nu heb weergegeven, wordt niet onderschreven door de leden Dankers en Smits.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, D66, de PvdA, de VVD en de groep-Nijpels, alsmede van het CDA de leden Smits en Dankers voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Mevrouw Van der Burg heeft mij medegedeeld dat zij haar motie (23761, nr. 15) intrekt.

Op verzoek van de heer Dittrich stel ik voor, zijn motie op (23761, nr. 16) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Bremmer (23761, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het AOV, de CD, het GPV, de SGP en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.