Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 41, pagina 3375-3376

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Uitbreiding van de Wet bodembescherming met bijzondere regels inzake sanering van de waterbodem (24234), en over:

- de motie-Assen over de verwerking van baggerspecie (24234, nr. 13).

(Zie vergadering van 18 december 1996.)

De aanhef van artikel I en de onderdelen Aa t/m Ae worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van den Berg (stuk nr. 9, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 9 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Onderdeel B, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Van den Berg (stukken nrs. 9, I en II), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen C t/m H worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Assen (stuk nr. 11) tot invoeging van een nieuw onderdeel I.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m V en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Mevrouw Assen heeft mij meegedeeld dat zij haar motie (24234, nr. 13) heeft ingetrokken.