Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 41, pagina 3378

Aan de orde zijn de stemmingen over vier moties, ingediend in het debat over het volkshuisvestingsbeleid/toezicht op woningcorporaties, te weten:

- de motie-Duivesteijn over leegstand in Lelystad (24508, nr. 14);

- de motie-Jeekel c.s. over leegstand in de sociale huursector (24508, nr. 15);

- de motie-Duivesteijn over het toezicht op woningcorporaties (24871, nr. 3);

- de motie-Hofstra c.s. over in financiële problemen verkerende woningcorporaties (24871, nr. 4).

(Zie vergadering van 18 december 1996.)

De voorzitter:

De motie-Duivesteijn (24508, nr. 14) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in Lelystad de leegstand opnieuw toeneemt en deze de leefbaarheid van de stad bedreigt;

verzoekt de regering binnen vier maanden in overleg met het provincie- en gemeentebestuur te komen tot een integraal plan waarin in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan maatregelen die tot doel hebben het vestigingsklimaat te verbeteren en de werkgelegenheid in Lelystad te bevorderen;

verzoekt de regering tevens te bevorderen dat de betrokken woningbouwverenigingen en het Centraal fonds volkshuisvesting komen tot een "saneringsplan", op basis waarvan het de woningcorporaties financieel mogelijk wordt gemaakt om binnen de voor Lelystad geldende marktomstandigheden een marktconform huur- en verkoopbeleid te kunnen voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 17 (24508).

Over deze motie zou gestemd kunnen worden, maar de heer Duivesteijn heeft verzocht zijn gewijzigde motie (24508, nr. 17) van de agenda af te voeren.

Ik stel voor, aan dat verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Jeekel c.s. (24508, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Duivesteijn (24871, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels en het AOV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hofstra c.s. (24871, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.