Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 41, pagina 3373

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 1997 (25000 A), en over:

- de motie-Stellingwerf over het algemeen kader voor de normering van infrastructuurprojecten (25000 A, nr. 8).

(Zie vergadering van heden.)

De artikelen 1 t/m 3 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Heemst (stuk nr. 5, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, het GPV, de SGP, de RPF, de groep-Nijpels en het AOV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 5 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 01.01 van de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Heemst (stuk nr. 5, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 01.02 t/m 02.03 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels en het AOV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 03.01 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 03.02 t/m 05.05 worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op, dat als gevolg van de aanneming van het amendement-Van Heemst (stuk nr. 5, II) een artikel 05.06 is toegevoegd.

De gewijzigde begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De motie-Stellingwerf (25000-A, nr. 8) is in die zin gewijzigd dat het dictum thans luidt:

"spreekt als haar oordeel uit bij de discussie omtrent een algemeen kader voor de normering van infrastructuurprojecten de verdiepte ligging van het spoor bij Abcoude als een gegeven te beschouwen,".

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 10 (25000-A).

Ik neem aan, dat wij thans over deze gewijzigde motie kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Stellingwerf (25000-A, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de SP en de groep-Nijpels voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.