Aan de orde zijn de stemmingen over drie moties, ingediend in het wetgevingsoverleg over diverse aanpassingen van de Ziekenfondswet en de evaluatie van de Wet-Van Otterloo, te weten:

- de motie-De Jong over een uitgewerkt voorstel over diverse knelpunten vóór 1 maart 1996 (24093,24460 ,24475 , nr. 16);

- de motie-Verkerk c.s. over de ziektekostenverzekering voor 65-jarigen met een partner (24093,24460 ,24475 , nr. 17);

- de motie-Verkerk c.s. over de ziektekostenverzekering voor 65-jarige alleenstaanden (24093,24460 ,24475 , nr. 18).

(Zie wetgevingsoverleg van 27 november 1995.)

In stemming komt de motie-De Jong (24093, 24460, 24475, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het AOV, de groep-Nijpels, de CD, de RPF, de SGP, het GPV, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verkerk c.s. (24093, 24460, 24475, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het AOV, de groep-Nijpels, de RPF, de SGP, het GPV, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verkerk c.s. (24093, 24460, 24475, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het AOV, de groep-Nijpels, de SP, GroenLinks en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven