Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van AOW-gerechtigden alsmede de samenstelling van de Ziekenfondsraad (24093).

(Zie wetgevingsoverleg van 27 november 1995.)

De voorzitter:

Wij hervatten de stemmingen over dit onderwerp. De herziene stemmingslijst is inmiddels rondgedeeld, zodat er geen misverstand meer kan bestaan.

De artikelen I en II worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Nijpels-Hezemans/Leerkes (stuk nr. 12, II).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de groep-Nijpels, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement, de andere op stuk nr. 12 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Oedayraj Singh Varma (stuk nr. 7, II).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement, de andere op stuk nr. 7 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-De Jong (stuk nr. 20, II).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de CD, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement, de andere op stuk nr. 20 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel III wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Collega's! Ik stel vast, dat wij op een enkel puntje na, dat dinsdag nog in stemming komt, het grote aantal wetsvoorstellen met een financieel karakter dat vóór 1 december hier behandeld zou moeten zijn, hebben behandeld. Ik moet eerlijk zeggen dat ik u de afgelopen drie weken, ofschoon ik het tegendeel heb laten blijken, menig keer met bewondering heb gadegeslagen, vooral lettend op de tijdstippen. Ik spreek daarvoor mijn erkentelijkheid uit, daarbij betrekkend al het personeel dat ervoor heeft zorg gedragen dat dit kon worden bereikt.

(Applaus)

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Weisglas

Naar boven