Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet en de Waterschapswet in verband met een verruiming van de beleidsvrijheid van gemeenten en waterschappen met betrekking tot het kwijtschelden van belastingschulden (24158), en over:

- de motie-Klein Molekamp over ruimte voor het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid (24158, nr. 7);

- de motie-Poppe over de financiële consequenties voor gemeenten van het kwijtscheldingsbeleid (24158, nr. 8);

- de motie-Poppe over verruiming van mogelijkheden voor kwijtschelding (24158, nr. 9).

(Zie vergadering van 29 november 1995.)

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Klein Molekamp (stuk nr. 6, II) tot het laten vervallen van artikel II.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de CD en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 6 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

De artikelen II en III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de RPF, de SGP, het GPV, het CDA, de groep-Nijpels en het AOV voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klein Molekamp (24158, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de CD en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (24158, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (24158, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven