Aan de orde zijn de stemmingen over zes moties, ingediend in het nota-overleg over het Meerjarenprogramma infrastructuur en transport, te weten:

- de motie-Van Heemst c.s. over een werkvoorraad van uitvoeringsgerede projecten (24403, nr. 3);

- de motie-Van Heemst c.s. over het doelgroepengebruik van rijkswegen (24403, nr. 4);

- de motie-Van Heemst over de corridorstudie A2 (24403, nr. 5);

- de motie-Verbugt/Reitsma over de doortrekking van de A73 (24403, nr. 6);

- de motie-Van 't Riet over het deel van de A2 tussen de Zuilense ring en Vinkeveen (24403, nr. 7);

- de motie-Verbugt/Reitsma over de spoorverbreding bij Abcoude (24403, nr. 10).

(Zie vergadering van 29 november 1995 en nota-overleg van 13 november 1995.)

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van D66 stel ik voor om, voorafgaande aan de stemming over de motie op stuk nr. 5, over de motie op stuk nr. 7 te stemmen.

Ik constateer, dat hiertegen geen bezwaar bestaat.

In stemming komt de motie-Van Heemst c.s. (24403, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Heemst c.s. (24403, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van alle overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van 't Riet (24403, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, GroenLinks, de SP, het GPV en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Heemst (24403, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de SGP, het GPV, de RPF, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verbugt/Reitsma (24403, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de CD, de PvdA, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verbugt/Reitsma (24403, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, de groep-Nijpels, het AOV, de CD en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven