Aan de orde zijn de stemmingen over tien moties, ingediend bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat, te weten:

- de motie-Leers over de gemeenschappelijke personeelsdienst wegvervoer (GPDW) (24400 XII, nr. 15);

- de motie-Van Gijzel/Van Heemst over onderscheid in de fiscale behandeling van diverse soorten verkeer (24400 XII, nr. 16);

- de motie-Rosenmöller over de prijsverhouding openbaar vervoer/auto (24400 XII, nr. 18);

- de motie-Rosenmöller over het verlagen van de maximumsnelheid op de autosnelwegen (24400 XII, nr. 19);

- de motie-Stellingwerf over de discussie in de commissies-Brokx en -De Boer (24400 XII, nr. 21);

- de motie-Poppe over de bezuiniging op het stads- en streekvervoer (24400 XII, nr. 22);

- de motie-Poppe over het vervoer over water (24400 XII, nr. 23);

- de motie-Poppe over het baanvak Groningen-Sauwerd-Eemshaven (24400 XII, nr. 24);

- de motie-Rosenmöller over een tracébesluit voor de A4-zuid (24400 XII, nr. 33);

- de motie-Hofstra c.s. over de exploitatiebijdrage voor het stads- en streekvervoer (24400 XII, nr. 34).

(Zie vergadering van 29 november 1995.)

De voorzitter:

Ik deel mede, dat de heer Stellingwerf zijn motie (24400-XII, nr. 21) intrekt.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf, niet alleen over deze moties, maar ook over de moties over het Meerjarenprogramma infrastructuur en transport en de moties over het Tweede tactisch pakket Investeringsprogramma spoorweginfrastructuur, vanwege de onderlinge samenhang.

De heer Van Heemst (PvdA):

Mijnheer de voorzitter! Allereerst wil ik een stemverklaring geven over de motie-Rosenmöller (24400-XII, nr. 33). Wij zullen voor die motie stemmen, omdat deze de twijfels verwoordt die met name door de PvdA-fractie zijn ingebracht bij het nota-overleg over het Meerjarenprogramma infrastructuur en transport. Deze twijfels zijn eigenlijk van tweeërlei aard, in de zin van: zijn we niet bezig om een voldongen feit te creëren door uitgaven te doen voor het noordelijke deel van de A4 door Midden-Delfland en hebben we, als wij op basis van de tracékeuze voor het zuidelijk deel tot andere inzichten zouden komen, dan geen overbodige uitgaven gedaan met die werken aan het noordelijke deel?

Vervolgens wil ik laten weten dat wij, inclusief de heer Lilipaly, zullen stemmen vóór de motie-Verbugt/Reitsma (24403, nr. 6), over de doortrekking van de A73. Wij stemmen voor deze motie, omdat wij de verbinding van de A73 met de A15 door middel van een brug over de Waal, een goede oplossing vinden voor het verkeersprobleem rond het stedelijke gebied Arnhem-Nijmegen en omdat ook is aangegeven dat in het kader van de Betuwelijn bij Valburg een transportknooppunt van grote betekenis moet worden ontwikkeld. Wat ons betreft betekent dat overigens niet, dat die weg ook maar één, twee, drie in uitvoering moet worden genomen. Wij zullen in het kader van de tracéstudie ook elementen moeten toetsen als de wenselijkheid en de noodzaak om dan nog te komen tot doortrekking van de A15 naar de A12. Dit standpunt is overigens conform de inbreng die collega Crone heeft geleverd bij het debat over de Betuwespoorlijn.

De derde motie is de motie-Verbugt/Reitsma (24403, nr. 10), over de spoorverbreding bij Abcoude, een motie die inmiddels bekend staat als de draaikonten-motie...

De voorzitter:

Ik moet erop wijzen, dat een stemverklaring niet bedoeld is om reacties uit te lokken.

De heer Van Heemst (PvdA):

Het was bedoeld als compliment vanwege het onnavolgbare politieke ballet van de heer Reitsma...

De voorzitter:

Ik moet u nu bijna het woord ontnemen. Wilt u zeggen, waarom u voor of tegen bent?

De heer Van Heemst (PvdA):

Wij zullen tegen die motie stemmen, omdat gisteren, toen de motie werd ingediend, gebleken is dat het noch het oogmerk van de minister, noch dat van de heer Reitsma is om te komen tot het daadwerkelijk mobiliseren van middelen voor de verdiepte spooraanleg. Daarom denken wij dat het alleen maar een motie is die bedoeld is om via uitstel te leiden tot afstel.

De laatste motie waar ik wat over wil zeggen, is de gewijzigde motie-Reitsma (24407, nr. 9), over de aanleg van de Hanzespoorlijn. De heer Reitsma heeft deze motie op ons verzoek aangepast en haar daarmee voor ons aanvaardbaar gemaakt. Wij zullen dus – een man een man, een woord een woord – voor die motie stemmen.

De heer Hendriks:

Voorzitter! Ik stem voor de motie-Verbugt/Reitsma (24403, nr. 10), omdat deze motie geheel past in het toekomstgericht denken.

In stemming komt de motie-Leers (24400-XII, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de CD, de RPF, de SGP, het GPV, de PvdA, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gijzel/Van Heemst (24400-XII, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, GroenLinks, de SP, de RPF, de SGP, het GPV, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rosenmöller (24400-XII, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, D66, de RPF, de SGP, het GPV, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rosenmöller (24400-XII, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de RPF, de SGP, het GPV en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (24400-XII, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de groep-Nijpels en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (24400-XII, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de SGP, de groep-Nijpels, het AOV en het lid HendriVoorzitterks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (24400-XII, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rosenmöller (24400-XII, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hofstra c.s. (24400-XII, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven