Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (24458), en over:

- de motie-Rabbae over een afdrachtkorting volwaardig deeltijdwerk (24458, nr. 10);

- de motie-Van Dijke over de financiële ondersteuning van de zorgtaak voor kinderen (24458, nr. 11).

(Zie wetgevingsoverleg van 20 november 1995.)

De voorzitter:

Ik deel mede, dat de heer Rabbae zijn amendement op stuk nr. 9 heeft ingetrokken.

De artikelen 1 t/m 3 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Jong (stuk nr. 6, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de CD, de RPF, de SGP, het GPV en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 6 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 4 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 5 t/m 15 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Dijke (stuk nr. 8) tot het laten vervallen van artikel 16.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, het GPV, de SGP, de CD en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 16 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 17 t/m 55 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het lid Hendriks tegen het wetsvoorstel heeft gestemd en de aanwezige leden van alle andere fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik deel mee, dat de heer Rabbae zijn motie (24458, nr. 10) wenst aan te houden. Deze motie is dus tot nader order van de agenda afgevoerd.

In stemming komt de motie-Van Dijke (24458, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP, het GPV, de SP, het AOV, de CD en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven