Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van de leden Reitsma en Biesheuvel tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (invoering woonkostenaftrek) (24438).

(Zie wetgevingsoverleg van 27 november 1995.)

De artikelen I t/m III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de CD, de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks en de SP voor het voorstel van wet hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Naar boven