Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer (Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte) (24439), en over:

- de motie-Rosenmöller over risicoselectie (24439, nr. 16);

- de motie-Van Middelkoop over de overgangstermijn (24439, nr. 18);

- de motie-Adelmund c.s. over een rapportage na inwerkingtreding van de wet (24439, nr. 19).

(Zie vergadering van 29 november 1995.)

Het opschrift van hoofdstuk I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bijleveld-Schouten (stuk nr. 10, II).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de CD, de RPF, de SGP, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 10 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Rosenmöller (stuk nr. 11, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de RPF, de SGP, het GPV, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 11 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Rosenmöller (stuk nr. 11, I en II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II en III worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde hoofdstuk I wordt zonder stemming aangenomen.

Het opschrift van hoofdstuk II en de artikelen IV en V worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Dijke (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van alle andere fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel VI, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Dijke (stuk nr. 17), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen VII t/m XVIII worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde hoofdstuk II wordt zonder stemming aangenomen.

De hoofdstukken III en IV en het opschrift van hoofdstuk V worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bijleveld-Schouten (stuk nr. 9, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de CD, de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 9 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel XXXII wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen XXXIII t/m XLIII worden zonder stemming aangenomen.

Hoofdstuk V wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Van Middelkoop (GPV):

Mijnheer de voorzitter! Bij de privatisering van de Ziektewet spreken wij over een structuurhervormend voorstel. Dat vergt onzerzijds zorgvuldigheid bij de behandeling en bij de uiteindelijke beoordeling, of je nu lid bent van een coalitiefractie, van een onafhankelijke fractie of van een oppositionele fractie.

Ik heb het jammer gevonden dat de behandeling van het wetsvoorstel wat ontsierd dreigde te worden door procedurele oneffenheden. Gelukkig wist de staatssecretaris gisteravond in tweede termijn het voorstel een verdediging te geven die essentieel was en ook overtuigingskracht had. Dat werd tijd ook.

De voorzitter:

Ik verzoek u, een verklaring af te leggen waarom u voor of tegen stemt en geen polariserende verklaring in deze of gene richting af te leggen.

De heer Van Middelkoop (GPV):

Sommige dingen leren wij nooit, voorzitter!

De principiële vraag is of het verantwoord is, over te stappen van een publiekrechtelijke naar een privaatrechtelijke verzekering. Met de staatssecretaris beantwoord ik die vraag bevestigend, zoals wij dat met veel andere fracties reeds deden in de discussies over het rapport van de enquêtecommissie-Buurmeijer. Is het ook verantwoord, gelet op praktische bezwaren, zoals risicoselectie. Op dat punt blijft de twijfel knagen. Dat is voor ons de reden, de motie van mevrouw Adelmund te steunen. Ik ga ervan uit dat die motie wordt aanvaard, evenals mijn motie over de onverkorte voortzetting van de afspraken met de verzekeraars.

Op een cruciaal punt heeft de staatssecretaris ons gisteren overtuigd, namelijk dat het bij dit wetsvoorstel niet gaat om een verlenging van de thans geldende twee tot zes weken-maatregel, maar om kwalitatief andere stappen die een nieuwe verantwoordelijkheid creëren die werkgevers en werknemers kunnen en bereid zijn te dragen.

Alles afwegende, heeft mijn fractie dan ook besloten haar steun te geven aan het wetsvoorstel.

De voorzitter:

De heer Marijnissen verlangt hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden: O.P.G. Vos, Voûte-Droste, B.M. de Vries, J.M. de Vries, Wallage, Van Walsem, Van Waning, Weisglas, Van Wingerden, Witteveen-Hevinga, Wolffensperger, Woltjer, Ybema, Van Zijl, Zijlstra, Van Zuijlen, Adelmund, Augusteijn-Esser, Bakker, Blaauw, Blauw, Van Blerck-Woerdman, Bolkestein, Van den Bos, Van Boxtel, M.M. van der Burg, Cherribi, De Cloe, Cornielje, Crone, Dijksma, Dittrich, Van den Doel, Van Erp, Essers, Fermina, Van Gelder, Van Gijzel, Giskes, De Graaf, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van Heemst, Hessing, Hoekema, Hofstra, Van Hoof, Hoogervorst, Houda, Huys, Jeekel, Kalsbeek-Jasperse, H.G.J. Kamp, M.M.H. Kamp, Keur, Klein Molekamp, De Koning, Korthals, Lambrechts, Liemburg, Lilipaly, Middel, Van Middelkoop, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oudkerk, Van Oven, Passtoors, Van der Ploeg, Rehwinkel, Remkes, Van Rey, VVoorzitteran 't Riet, Rijpstra, Roethof, Scheltema-de Nie, Schimmel, Schutte, Sterk, Swildens-Rozendaal, Van Traa, Valk, Ter Veer, Te Veldhuis, Verbugt, Versnel-Schmitz, Verspaget, Vliegenthart en Van Vliet.

Tegen stemmen de leden: Vreeman, Wolters, Zonneveld, Aiking-van Wageningen, Assen, Beinema, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Boogaard, Bremmer, Bukman, V.A.M. van der Burg, Deetman, Van Dijke, Gabor, Heerma, Van der Heijden, Hendriks, Hillen, Van der Hoeven, De Hoop Scheffer, Janmaat, De Jong, Koekkoek, Lansink, Leers, Marijnissen, Mateman, Mulder-van Dam, Nijpels-Hezemans, Oedayraj Singh Varma, Poppe, Rabbae, Reitsma, Van Rooy, Rosenmöller, Rouvoet, Schuurman, Sipkes, Smits, Stellingwerf, Verhagen, Verkerk en Van der Vlies.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met 88 tegen 44 stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rosenmöller (24439, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de RPF, de SGP, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Middelkoop (24439, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Adelmund c.s. (24439, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven