Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van wet Wijziging van de Wet N.V. RCC in verband met de vervreemding van aandelen (24495).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. drie brieven van de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van 28 november 1995 de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van wet, gedrukt onder de nummers 23552, 23947 en 24070, heeft aangenomen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

3. de volgende brieven:

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, over het akkoord voor een vredesregeling in Bosnië-Herzegovina (22181, nr. 131);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de jaarverslagen 1994 van de vier medefinancieringsorganisaties (MFO's) CEBEMO, HIVOS, ICCO en NOVIB (24400-V, nr. 36);

een, van de minister van Justitie, over de aanpak van de zware milieucriminaliteit (22343, nr. 22);

vier, van de minister van Binnenlandse Zaken, te weten:

  • een, over de onderdelen inconveniënten van arbeidsduurverkorting uit de CAO-onderhandelingen bij de politie (24400-VII, nr. 19);

  • een, ten geleide van de hoofdlijnennotitie "Wet inburgering nieuwkomers" (24401, nr. 4);

  • een, over het thema veiligheid (24420, nr. 4);

  • een, ten geleide van het rapport Interdepartementaal beleidsonderzoek 1995 financiële vernieuwing politie (24512);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over de ontwikkeling van de wachtgelduitgaven (24400-VIII, nr. 47);

een, van de staatssecretaris van Financiën, over de oordeelsvorming rond het definitieve BTW-systeem (23030, nr. 16);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over het aanstellen van een interim-manager inzake Stichting Woningbeheer Limburg (24339, nr. 6);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over de motie van mevrouw Van 't Riet 24400-XII, nr. 20 (24400-XII, nr. 28);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de banenpoolregeling (24400-XV, nr. 18);

twee, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

  • een, over mogelijke weglekeffecten naar de bijzondere bijstand (24258, nr. 10);

  • een, over het onderzoeksrapport van het Ctsv over de effecten van TZ/Arbo (24439, nr. 13);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het VWS PEO- programma volksgezondheid en zorg 1996 (24400-XVI, nr. 16).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

4. de volgende brieven:

een, van de minister van Binnenlandse Zaken, inzake subsidiëring politiek-wetenschappelijke instituten en instituten voor politieke vormings- en scholingsactiviteiten;

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

  • een, ten geleide van het verslag van het bezoek van minister Ritzen aan Japan;

  • een, ten geleide van een briefadvies AWT;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het besluit van 15 augustus 1994 (wijziging van het Bijdragen-besluit openbare lichamen milieubeheer);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van een wijziging aanspraak op tandheelkundige hulp ZFW en WTZ;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over experimenten opvoedingsondersteuning.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies ter afdoening en niet te drukken;

5. een brief van W.H. Stam, over de sociale dienst.

Deze brief ligt op de griffie ter inzage. Kopie is gezonden aan de betrokken commissie.

Naar boven