Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Tijdelijke regeling houdende beperking van de inkomensgevolgen door de toepassing van het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium voor personen in bepaalde leeftijdscategorieën (Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium) (24484).

(Zie vergadering van 28 november 1995.)

In stemming komt het amendement-Adelmund/Schimmel (stuk nr. 7, II).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, GroenLinks, de SP, de RPF, de SGP, het GPV, de groep-Nijpels, het AOV, de CD en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 7 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 1, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Adelmund/Schimmel (stuk nr. 7, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Adelmund/Schimmel (stuk nr. 7, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 3, zVoorzitteroals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Adelmund/Schimmel (stuk nr. 7, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 4 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Schimmel (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdA, de RPF, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 5, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Schimmel (stuk nr. 9), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 6 t/m 8 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 9, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Adelmund/Schimmel (stuk nr. 7, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 10, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Adelmund/Schimmel (stuk nr. 7, VI), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 11 en 12 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 13, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Adelmund/Schimmel (stuk nr. 7, VII), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 14 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 15, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Adelmund/Schimmel (stuk nr. 7, VIII), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden, zoals deze is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Adelmund/Schimmel (stuk nr. 7, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven