12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg – 33243

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 april 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Zes brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 24 april 2012, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32854, 32856, 32868 (R1959), 32869, 33137 en 33138 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Mededeling van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel dat een beleidsvoornemen t.a.v. van de positie van het kind in het vreemdelingenbeleid op termijn wordt aangeboden aan de Kamer. Daarbij wordt ook het rapport van de Kinderombudsman "Wachten op je toekomst" betrokken. E.e.a. naar aanleiding van het verzoek van het lid Berendsen bij de Regeling van werkzaamheden van 13 maart 2012 – 19637-1523

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 24 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2012 – 21109-205

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda informele EU gezondheidsraad 23-24 april 2012 te Horsens (Denemarken) – 21501-31-278

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening voor afwikkeling van effectentransacties en centrale effecten-bewaarinstellingen – 22112-1397

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn bevriezing en confiscatie criminele opbrengsten – 22112-1398

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Besluit en Mededeling over klimaatboekhouding landgebruik en bossen – 22112-1399

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Besluit en Verordening Energy Star: etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur – 22112-1400

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel reactie op brieven van FNV Spoor en Personeel Keyrail m.b.t. concessie voor Betuweroute en Goederenloket 2013 – 22589-312

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief van het Regionaal Openbaar Vervoer Beraad over de nog openstaande acties van de actielijst van het ROVB met betrekking tot de ov-chipkaart. – 23645-501

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 23 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

ISt rapport doorlichting PI Utrecht locatie Wolvenplein – 24587-466

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 23 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de motie Klaver en De Rouwe over de bijverdiengrens – 24724-101

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de tv-uitzending van Zembla d.d. 20 april jl. inzake lek in de software van het computerprogramma Humannet van IT-bedrijf VCD te Nijmegen – 27529-107

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) – 27926-186

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 23 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie over de uitvoering van voorwaardelijke invrijheidsstelling – 29270-67

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 23 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Gesthuizen op het bericht over een fout van de rechtbank Groningen met de instelling van economische strafkamers – 29279-145

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een brief van CNV Vakmensen m.b.t. aanpassing van een AMvB inzake de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen – 29398-324

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie aangaande de woningbouwvereniging Beter Wonen te Wieringen – 29453-245

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 24 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding intentieverklaring het Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg – 29628-311

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek van het lid De Lange betreffende het mandaat van UNCTAD – 29651-5

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Treinongeval op zaterdag 21 april 2012 – 29893-129

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 23 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Openbare consultatie "Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in ondernemingsbesturen in de EU" – 30420-172

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Zevende voortgangsrapportage PHS en Actieplan Groei op het Spoor – 32404-56

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 23 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verkeersrapport Nieuwe Westelijke Oeververbinding – 32598-11

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 24 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie n.a.v. de bijeenkomst "Group of Friends of the Syrian People" (FoS) van 1 april jl. in Istanboel – 32623-63

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 19 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief van Commissaris Potocnik over het Nederlandse voorstel voor natuurherstel in de Westerschelde – 32670-57

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de cie Koninkrijksrelaties over de veiligheidsdienst van Curaçao – 33000-IV-69

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie KR m.b.t. de Valero raffinaderij op Aruba – 33000-IV-70

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage van de inbreng van de Nederlandse regering in EU Hofzaken waarover in 2011 uitspraak is gedaan – 33000-V-143

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie Lucas c.s. (33000 VIII, nr. 55) inzake internationale uitgaven Sluiting Nederlands Instituut in Damascus – 33000-VIII-189

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Contouren sociaal leenstelsel en maatschappelijke begeleiding in verband met de Wet inburgering – 33086-46

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 23 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Doelmatigheidsvrijstelling in het wetsvoorstel bankenbelasting – 33121-26

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven