11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Twintig brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 27 september en 20 december 2011, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32665, 31923, 32264, 32414, 32473, 32588, 32609-VI, 32609-XIII, 32701, 32782, 32786, 32787, 32815, 32826, 32871, 32874, 33003, 33004, 33006 en 33007 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Tweede voortgangsrapportage Portugal – 21501-07-871

minister van Financiën, J.C. de Jager – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het RVZ rapport “Preventie van welvaartsziekten” – 22894-307

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om een reactie van de commissies van toezicht op de politiecellen op het rapport "Een paar nachtjes in de cel" van Defence for Children – 24587-450

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vernieuwing bouwregelgeving – 28325-146

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage medisch specialistische zorg – 29248-223

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie WODC-rapport TBS-behandeling geprofileerd: een gestructureerde casussenanalyse – 29452-144

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Terugkoppeling gesprek Ameland inzake recreatieve staand want visserij – 29675-139

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzamelbrief financieel-economische criminaliteit – 29911-57

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord vragen Ouwehand gesteld tijdens het AO Duurzaam Inkopen en Palmolie van 1 december jl. – 30196-155

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op rapporten van Ernst & Young n.a.v. onderzoeken naar de bedrijfsvoering van JB/JR inzake Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA), BJZ Rotterdam en BJZ Drenthe – 31839-161

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitsluiting veroordeelde natuur- en milieuorganisaties van subsidies en bijdragen van loterijen – 31920-16

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken m.b.t. aangenomen moties begrotingsbehandeling BES-fonds (33000-IV) op 25 en 26 oktober 2011 en over de consultatie met de eilandsbesturen – 33000-IV-43

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake naleving van voorschriften rond bevragingen van identificerende gegevens via het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) – 33000-VI-66

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Invoering "wethoudersnorm" en salarisgebouw gemeenten – 33000-VII-105

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief inzake de mutatie die verband houdt met het interim-dividend van De Nederlandsche Bank – 33090-IXB-4

minister van Financiën, J.C. de Jager – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-X-3

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over het onderzoek van RTL Nieuws over het al of niet doen van aangifte betreffende (vermoedelijke) integriteitsschendingen door ambtenaren – 28844-62

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie Karabulut en Voortman (32500-VII, nr. 52) over de aankoop door woningcorporaties van woningen van kopers met financiële problemen – 29453-218

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanwijzing Energieprestatie van Gebouwen, EPG, NEN 7120 – 30196-156

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2010 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) – 30597-239

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de Eerste Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM – 31089-90

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek UWV naar jobcoachorganisatie – 31780-52

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage Perinatale Audit Nederland – 32279-21

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Literatuuronderzoek naar bijensterfte – 32372-74

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie van de leden Elissen en Schouw (32761, nr. 13) en de motie van het lid van der Steur c.s. (32761, nr. 7) m.b.t. opslag en beheer van gegevens van Nederlandse burgers – 32761-14

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Convenant met de gemeenten inzake handhaving van de regelgeving rond de uitwonendenbeurs – 32770-16

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Mogelijkheden voor onderzoek naar scheefwonen in de regio's als Amsterdam en Utrecht en het toetsen ervan met behulp van CBS-statistieken – 32847-9

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Paulus Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink (33000-XIII, nr. 62) over energiebesparing in de bestaande gebouwen – 33000-XIII-150

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang transitie Nederlands Vaccin Instituut (NVI) – 33000-XVI-132

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I en lijst II, behorende bij de Opiumwet – 33044-3

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven