19 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Antwoorden op vragen van de commissie inzake verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 9-10 maart 2011 en de geannoteerde agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 11-13 april 2011 – 21501-30-255

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 5 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling evaluatie van de EU-overnameovereenkomsten – 22112-1154

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 4 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling Interne Markt Informatiesysteem – 22112-1155

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 4 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling Evaluatie "Small Business Act" – 22112-1156

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 4 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn voor de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters – 22112-1157

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 4 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Asbestinventarisaties schoolgebouwen – 22343-256

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 5 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toiletten in de OV-keten – 23645-420

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 6 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Plan van Aanpak "Complexe Zorg" – 24170-121

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 4 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op de landelijke manifestatie inzake gelijke rechten voor mensen met een beperking – 24170-122

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 5 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verlenging verdrag met de Verenigde Staten betreffende de status van militair en burgerpersoneel van de Amerikaanse Strijdkrachten tijdens militaire training en oefeningen op de Nederlandse Antillen en Aruba – 24493-R1557–45

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 4 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarbericht 2010 van de Inspectie voor de Sanctietoepassing – 24587-417

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 7 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanschaf tweede Nederlandse F-35 testtoestel – 26488-261

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 8 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit lozen buiten inrichtingen – 27625-188

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 6 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel toezending Risicoanalysestructuur Zoönosen – 28286-497

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 5 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden openstaande vragen uit het Algemeen Overleg Energie van 30 maart jl. en toezending brief van partijen in de tender windenergie op zee – 28982-118

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 5 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit differentiatie tarieven transport elektriciteit – 29023-85

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 5 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nader advies NZa inzake het beheersmodel medisch specialisten – 29248-171

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 5 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Bestrijding van bureaucratie binnen de reclassering – 29270-50

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 7 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake vermindering van de regeldruk bij de reclasseringsorganisaties – 29270-51

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 7 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie strategische agenda NWO en KNAW – 29338-104

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 7 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Wet WIA en ILO-verdrag 121 – 29427-70

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 6 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 – 29502-64

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 5 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afronding bevindingen Onderzoek beloningen, toelagen en declaraties van de Politietop – 29628-243

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 6 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Ulenbelt over het verlies van banen bij het bedrijf Roteb in de gemeente Rotterdam – 29817-65

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 6 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief aan de Professional Golf Association (PGA) European Tour over de Ryder Cup in 2018 – 30234-35

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 5 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Leijten (30597-177) over de effecten van de pakketmaatregelen AWBZ – 30597-180

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 4 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling – 30926-7

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 4 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken inzake Actieplan Professionalisering Jeugdzorg – 31839-99

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 4 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorstel voor een richtlijn voor het gebruik van PNR-gegevens – 32317-46

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 6 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek tot aanhouden van de behandeling inzake wijziging Wmo – 32439-7

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 4 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen n.a.v. de aangenomen moties over de Spoedwet 100 mln. – 32474-24

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 6 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen over het verslag van de IDA-16 onderhandelingen – 32500-V-162

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 4 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Jaarverslag 2010 van het Commissariaat voor de Media – 32500-VIII-157

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 8 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op de vragen van de cie OCW over het PPON-rapport "Balans van het geschiedenisonderwijs aan het einde van de basisschool" van het Cito – 32500-VIII-158

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 8 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport "Inventarisatie van problemen bij de regionale omroepen van de vier kleine provincies" – 32500-VIII-159

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 8 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake omgangsvormen bij opleidingsinstituten van Defensie (32123-X-152) – 32500-X-92

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 5 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Personeelsrapportage van Defensie met de stand van 31 december 2010 (ontwikkelingen van de personeelslogistieke keten in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 en de daaruit resulterende vullings- en bestandsopbouw) – 32500-X-93

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 7 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aangekondigde bezuinigingen op UWV en SVB, m.n. Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken – 32500-XV-80

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 6 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vitrificeren van eicellen – 32500-XVI-130

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 5 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verduidelijking van het standpunt inzake vitrificatie van eicellen – 32500-XVI-131

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 6 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief aan IVF-klinieken over vitrificatie eicellen – 32500-XVI-132

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 7 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken moties en toezeggingen Belastingplan 2011 c.a. (32504) – 32504-65

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 5 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Prestatiebekostiging in de ziekenhuiszorg (t.b.v. AO 6 april) – 32620-8

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 4 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorlopige Lijst werelderfgoed – 32725-1

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 5 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) – 32729-1

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 8 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ligplaatsen voor woonboten – 32730-1

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 11 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie Veiligheid en Justitie:

  • - Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350) (32717);

  • - Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de implementatie van richtlijn 2008/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 mei 2008 tot wijziging van de richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU L 179) (Implementatiewet EG-richtlijn 2008/51 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens) (32721);

  • - Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de verhoging van de leeftijd waarop gerechtsdeurwaarders van rechtswege ontslag wordt verleend (32723);

b. de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

  • - Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009 (32722).

Naar boven