Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, te weten:

- de motie-Ter Veer over het leasen van melkquota (24596, nr. 3).

(Zie vergadering van 18 december 1996.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de SP en de groep-Nijpels voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven