Agenda opgesteld 12 mei 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 17 mei

14.00 uur

Woensdag 18 mei

10.15 uur

Donderdag 19 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer: «Opgroeien met opa en oma»; Omgang in het belang van kleinkind en grootouders

34 168, nr. 5 (aangehouden)

– de motie-Bergkamp/Van Nispen over onderzoeken van het niet nakomen van omgangsregelingen

34 168, nr. 6

– de motie-Van Toorenburg over contact met grootouders opnemen in het ouderschapsplan

34 168, nr. 7

– de motie-Van Toorenburg over aanpassen van de ontvankelijkheidsdrempel

34 168, nr. 8

– de motie-Van Toorenburg over aanspraak kunnen maken op de informatieregeling door grootouders

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Heerema: «Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten»

34 398, nr. 4

– de motie-Straus over de praktische en financiële aspecten van het inzetten van alo-vakleerkrachten

34 398, nr. 5

– de motie-Straus/Ypma over best practices in het bewegingsonderwijs

34 398, nr. 6 (aangehouden)

– de motie-Ypma/Van Dekken over de rol van de combinatiefunctionaris bij verwijzing naar het Jeugdsportfonds

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Geneesmiddelenbeleid

De Voorzitter: mw. Voortman verzoekt haar motie op stuk nr. 374 aan te houden en wenst haar motie op stuk nr. 373 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 477, nr. 372 (overgenomen)

– de motie-Leijten/Van Gerven over toestaan van doorgeleverde bereidingen

29 477, nr. 373 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Voortman/Otwin van Dijk over de introductie van het Kiwimodel in het Nederlandse zorgstelsel

29 477, nr. 374 (aangehouden)

– de motie-Voortman over een mondiale overeenkomst over de financiering en coördinatie van onderzoek en het ontwikkelen van medicijnen

29 477, nr. 375

– de motie-Bruins Slot over toetsen van geneesmiddelen met een kostenbeslag vanaf 2,5 miljoen euro

29 477, nr. 376

– de motie-Bruins Slot over opstellen van een lijst met kritieke geneesmiddelen

29 477, nr. 377

– de motie-Otwin van Dijk/Bruins Slot over een plan van aanpak voor voldoende geneesmiddelenvoorraden

29 477, nr. 378

– de motie-Otwin van Dijk over een plan van aanpak voor doorgeleverde eigen bereidingen

29 477, nr. 379

– de motie-Rutte over een leidende rol bij geneesmiddelenonderzoek met vrouwen en comorbide patiënten

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens"

34 419, nr. 3

– de motie-Van Bommel over een nationaal alomvattend verbod op kernwapens

34 419, nr. 4

– de motie-Van Bommel over geen behoefte aan Amerikaanse kernwapens in Europa

34 419, nr. 5

– de motie-Van Tongeren/Grashoff over het verwijderen van alle kernwapens van het EU-grondgebied

34 419, nr. 6

– de motie-Van Tongeren over de beheersing van de gehele nucleaire cyclus binnen Nederland

34 419, nr. 7

– de motie-Van Tongeren over een stappenplan naar algehele en complete nucleaire ontwapening

34 419, nr. 8

– de motie-Ten Broeke over de aanjagende rol van Nederland bij internationale wapenonderhandelingen

34 419, nr. 9

– de motie-Sjoerdsma/Van Bommel over inzage in de bilaterale verdragen tussen de VS en Nederland

34 419, nr. 10

– de motie-Sjoerdsma/Servaes over een impuls aan wereldwijde nucleaire ontwapening

34 419, nr. 11

– de motie-Servaes c.s. over doeltreffende maatregelen om te komen tot een kernwapenvrije wereld

34 419, nr. 12

– de motie-Voordewind over het gefaseerd afstoten van de Nederlandse kernwapentaak

34 419, nr. 13

– de motie-Voordewind over alternatieve veiligheidsgaranties

34 419, nr. 14

de motie-Van Klaveren over niet inzetten op verwijdering van Amerikaanse tactische nucleaire wapens

34 419, nr. 15

– de motie-Van Klaveren over wel een nucleaire taak voor de F-35

34 419, nr. 16

– de motie-Öztürk over beëindiging van de kernwapentaak van Nederland

De Voorzitter: ik stel voor het burgerinitiatief met de stemmingen over de moties als behandeld te beschouwen en de initiatiefnemers hierover schriftelijk te informeren onder dankzegging voor het initiatief.

Stemming

7. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Landbouw-en Visserijraad d.d. 11 en 12 april 2016

De Voorzitter: mw. Thieme wenst haar motie op stuk nr. 907 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

21 501–32, nr. 907 (gewijzigd)

– de motie-Thieme/Wassenberg over tegen een hernieuwde toelating van glyfosaat stemmen

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 379

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening

34 379 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, onderdelen A en Aa

– amendement Gesthuizen (8)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m F

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening

34 379, nr. 9

– de motie-Oosenbrug over het onderscheid tussen verschillende diensten op ICT-gebied

34 379, nr. 10

– de motie-Oosenbrug over heldere definities voor ICT-diensten in de wet en de AMvB

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 359

Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)

34 359 (bijgewerkt t/m amendement nr. 23)

– amendement Van Toorenburg/Tellegen (9,I)

– amendement Bisschop/Van der Staaij (16,I)

– amendement De Graaf/Helder (13,I)

– amendement De Graaf/Helder (13,III)

– amendement Swinkels/Van Tongeren (11)

  • N.B. Indien de amendementen 13 en 11 beide worden aangenomen, vervalt, in afwijking van amendement 13,III, niet de aanduiding «a.».

– artikel 1

– amendement Bisschop/Van der Staaij (16,III)

– amendement Kuzu (17)

– artikel 2

– amendement Bisschop/Van der Staaij (16,IV)

– artikel 2a

– amendement De Graaf/Helder (15) (invoegen artikel 2b)

– gewijzigd amendement Van Toorenburg (20,I) (invoegen artikel 2b)

– amendement De Graaf/Helder (13,IV)

– amendement Bisschop/Van der Staaij (16,V)

  • N.B. Indien de amendementen 13 en 16 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 16,V.

– artikel 3

– amendement De Graaf/Helder (13,V)

– gewijzigd amendement Van Toorenburg (20,II)

  • N.B. Indien de amendementen 13 en 20 beide worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– amendement Bisschop/Van der Staaij (16,VI)

– gewijzigd amendement Bisschop/Van der Staaij (23)

  • N.B. Indien enerzijds amendement 23 en anderzijds amendement 16 en/of 20 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– artikel 4

– amendement Van Tongeren/Swinkels (12) (invoegen artikel 4a)

– gewijzigd amendement Van Toorenburg (20,III)

– artikel 5

– artikelen 6 en 7

– gewijzigd amendement Van Toorenburg (20,IV)

– amendement De Graaf/Helder (13,VI)

– artikel 8

– amendement Van Toorenburg/Tellegen (9,II)

– artikel 9

– amendement Van Toorenburg/Tellegen (9,III)

– artikel 10

– amendement De Graaf/Helder (13,VII)

– artikel 11

– artikel 12

– amendement Van Toorenburg/Tellegen (9,IV)

– artikel 13

– amendement Van Toorenburg/Tellegen (9,V)

– artikel 14

– amendement Van Toorenburg/Tellegen (9,VI)

– artikel 15

– amendement Van Toorenburg/Tellegen (9,VII)

– artikel 16

– amendement Bisschop/Van der Staaij (16,II)

– amendement De Graaf/Helder (13,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

34 359, nr. 18

– de motie-Van Toorenburg/Tellegen over oplegging van maatregelen op basis van een of meer gedragingen

34 359, nr. 19

– de motie-De Graaf/Helder over omkering van de bewijslast

34 359, nr. 21

– de motie-Tellegen c.s. over het opstellen van een lijst van haatpredikers van binnen de EU

34 359, nr. 22

– de motie-Tellegen c.s. over sanctioneren van organisaties die haatpredikers uitnodigen en/of een podium bieden

12. Aanbieding van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2015

13. Debat over de arrestatie van een Nederlandse columniste in Turkije met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

14. Debat over het faillissement van TSN met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

15. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

31 477, nr. 12

16. VSO contouren UBO-register met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Ouderenzorg (AO d.d. 14/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 20/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Preventiebeleid (AO d.d. 31/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Jeugdhulp (AO d.d. 31/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Flexibilisering onderwijstijd (AO d.d. 19/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 20/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Personeel Defensie (AO d.d. 21/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 936, nr. 326

24. VSO Drones met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 396

25. Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

33 354

26. Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen) (1e termijn Kamer)

34 106

27. Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (2e termijn))

34 356- (R2064)

28. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

34 091

29.voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel) (voortzetting)

34 307, nrs. 17 en 18

30. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

34 224

31. Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden)

Langetermijnagenda

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

24, 25 en 26 mei (week 21)

– Verantwoordingsdebat over het jaar 2015(26 mei)

– VAO Onderwijs aan vluchtelingenkinderen (AO d.d. 07/04)

– VAO Verdeling middelen onderwijsachterstandenbeleid (AO d.d. 14/04)

– VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/04)

– VAO Energie (AO d.d. 20/04)

– VAO Eurogroep/Ecofin Raad (AO d.d. 20/04)

– VAO Scheepvaart (AO d.d. 21/04)

– VAO Inburgering (AO d.d. 21/04)

– VAO Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie (AO d.d. 23/03)

34 288 (Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal)

34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294))

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

34 287 (Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn))

34 358-(R2065) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

34 333 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg)

34 197 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol)

34 378 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (voortzetting)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

31 mei, 1 en 2 juni (week 22)

34 433, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een pil teveel maakt geen crimineel»)

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 384 (Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen))

33 996 (Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand)

34 347 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

34 291 (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten) (voortzetting)

34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen)

7, 8 en 9 juni (week 23)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

34 280 (R2058) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 11 en 144))

34 371 (R2066) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182))

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

14, 15 en 16 juni (week 24)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 243 (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

34 218 (Wet continuïteit ondernemingen I)

21, 22 en 23 juni (week 25)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

28, 29 en 30 juni (week 26)

34 294 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving))

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

5, 6 en7 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem) (tweede termijn)

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen) (voortzetting)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

8. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

9. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

10. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

12. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

13. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

14. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

15. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

16. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

17. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (ministers SZW en EZ)

18. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

19. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

20. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

21. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

22. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

23. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

24. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

25. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

26. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

27. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

28. Debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

29. Debat over de incidenten bij kerncentrales in België (Van Tongeren) (Minister I&M)

30. Debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting (Segers) (Minister V&J)

31. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

32. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

33. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

34. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

35. Debat over de invloed van Eritrea in Nederland (Azmani) (Minister BuZa, Staatssecretaris V&J, Minister SZW)

36. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

37. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

38. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

39. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

40. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

41. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

42. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (Staatssecretaris OCW)

43. Debat over de aanpak van het kabinet m.b.t. salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

44. Debat over de uitwerking van de Wet werk en zekerheid (Pieter Heerma) (Minister SZW)

45. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

46. Debat over gevangenen die medische gegevens verwerken (Bruins Slot) (Minister VWS, Minister V&J)

47. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

48. Debat over de uitbuiting van Roemenen op scheepswerven en de herziening van de Detacheringsrichtlijn (Ulenbelt) (Minister SZW)

49. Debat over onnodige risico’s met vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor (Remco Dijkstra) (Staatssecretaris I&M)

50. Debat over de vermogensrendementheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

51. Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

52. Debat over het draagvlak in het veld voor Onderwijs2032 (Rog) (Staatssecretaris OCW)

53. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

54. Debat over het budget van de nationale politie (Helder) (Minister V&J)

55. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

56. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

57. Debat over kritiek van de NAVO op de uitgaven voor Defensie (Knops) (Minister Defensie)

58. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

59. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

60. Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof (Thieme) (Staatssecretaris I&M)

61. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (Minister OCW)

62. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (Minister van EZ)

63. Debat over onderhandse zorgcontracten in de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

64. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

65. Debat over de kabinetsreactie op de Fyra-enquête en de NS-strategie (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën)

66. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

67. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

68. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

69. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

70. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

71. Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (Gesthuizen) (Minister BuHa-OS)

72. Debat over de effecten van het leenstelsel (Rog) (Minister OCW)

73. Debat over het pakket aan arbeidsmaatregelen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

74. Debat over de oproep van het Turks consulaat om belediging van president Erdogan aan te geven (Karabulut) (Minister BZK en Minister SZW)

75. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

2. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

4. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

6. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

7. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

8. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

9. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

11. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

12. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

13. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

14. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

15. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

16. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

18. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

19. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

20. Dertigledendebat over de toekomst van de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie (Van Tongeren) (Minister EZ)

22. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

23. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

24. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

25. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

26. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

27. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

28. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

29. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

30. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 20 juni 2016 van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de veteranennota 2016

Recesperiodes

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Naar boven