Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 10 april 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 14 april

14.00 uur

Woensdag 15 april

10.15 uur

Donderdag 16 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Politie

29 628, nr. 516

– de motie-Oskam c.s. over het niet sluiten van politiebureaus

29 628, nr. 517

– de motie-Kooiman/Berndsen-Jansen over het in kaart brengen van de overschrijding van de reorganisatiekosten

29 628, nr. 518

– de motie-Berndsen-Jansen/Kooiman over de operationele sterkte bij de Nationale Politie

29 628, nr. 519

– de motie-Berndsen-Jansen/Oskam over het werken met schoolwijkagenten

Stemming

4. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Wetenschapsbeleid

31 288, nr. 428

– de motie-Van Meenen/Mei Li Vos over 8 miljoen structureel voor SURF

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van de tijdelijke commissie ICT

De Voorzitter: mw. Oosenbrug wenst haar motie op stuk nr. 19 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 326, nr. 11

– de motie-Geurts/Keijzer over het inrichten van een BIT onder het Ministerie van Algemene Zaken

33 326, nr. 15

– de motie-Verhoeven/Gesthuizen over waarborgen van de onafhankelijkheid van het BIT

33 326, nr. 16

– de motie-Gesthuizen/Verhoeven over de aanbeveling om het ICT-beleid onder te brengen bij de Minister van BZK

33 326, nr. 17

– de motie-Gesthuizen/Oosenbrug over garanderen van de toegankelijkheid van het BIT

33 326, nr. 18

– de motie-De Caluwé/Oosenbrug over de inrichting van het BIT

33 326, nr. 19 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Oosenbrug/Gesthuizen over opensource-toepassingen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Staat van het bestuur Aruba, Curaçao en Sint Maarten

31 568, nr. 156

– de motie-Van Raak/Bosman over onderzoek naar geldstromen tussen onder- en bovenwereld

31 568, nr. 157

– de motie-Van Raak c.s. over een besloten hoorzitting

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

De Voorzitter: mw. Gesthuizen verzoekt haar motie op stuk nr. 1974 aan te houden.

19 637, nr. 1969

– de motie-Voortman/Gesthuizen over een landelijke standaard voor de kostenvergoeding voor woninginrichting

19 637, nr. 1970

– de motie-Voortman/Gesthuizen over opschorten van uitzettingen naar Libië

19 637, nr. 1971

– de motie-Voortman/Gesthuizen over slechts tegenwerpen van een 1F-verdenking op grond van individueel bewijs

19 637, nr. 1972

– de motie-Schouw over de belangen van kinderen vooropstellen in het beoordelingskader

19 637, nr. 1973

– de motie-Schouw over het instellen van een commissie van wijzen

19 637, nr. 1974 (aangehouden)

– de motie-Gesthuizen over terugdringen van isolatie in vreemdelingendetentie

19 637, nr. 1975

– de motie-Gesthuizen/Voortman over opnieuw in gesprek gaan met de Afghaanse autoriteiten

19 637, nr. 1976

– de motie-Fritsma over ongedaan maken van de beperking van vreemdelingenbewaring

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

De Voorzitter: dhr. Oskam wenst zijn motie op stuk nr. 1984 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

19 637, nr. 1977

– de motie-Voordewind/Voortman over overleg met de Pauluskerk

19 637, nr. 1978

– de motie-Voordewind c.s. over een verblijfsstatus voor 1F'ers na tien jaar geen veroordeling

19 637, nr. 1979

– de motie-Voordewind c.s. over helderheid over de betekenis van een bijzondere omstandigheid

19 637, nr. 1980

– de motie-Schouw over eenduidige conclusies uit Europese ambtsberichten

19 637, nr. 1981

– de motie-Voortman/Gesthuizen over monitoren van het welzijn van naar risicogebieden uitgezette vreemdelingen

19 637, nr. 1982

– de motie-Voortman c.s. over visitaties in asielzoekerscentra

19 637, nr. 1983

– de motie-Fritsma over ongedaan maken van de verplichting van Nederland om asielzoekers op te vangen

19 637, nr. 1984 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Oskam over mogelijke overbelasting in de sociale huursector

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over de kwaliteit van de gehandicaptenzorg

30 597, nr. 489

– de motie-Leijten over een orgaan dat volstrekt onafhankelijk bindende adviezen kan geven

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 785, nr. 6

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling zoals vastgelegd in Kamerstuk 24 663 , de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. Mw. mr. A.L.J. van Strien

2. Mw. mr. E.F. Faase

3. Prof. mr. M.J. Borgers

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

33 785, nr. 7

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling zoals vastgelegd in Kamerstuk 24 663 , de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. Mw. mr. E.F. Faase

2. Prof. mr. M.J. Borgers

3. Mw. mr. A.L.J. van Strien

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

33 785, nr. 8

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling zoals vastgelegd in Kamerstuk 24 663 , de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. Prof. mr. M.J. Borgers

2. Mw. mr. A.L.J. van Strien

3. Mw. mr. E.F. Faase

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

33 785, nr. 9

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de belastingkamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling zoals vastgelegd in Kamerstuk 24 663 , de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. Mw. mr. M.E. van Hilten

2. Mw. mr. E.F. Faase

3. Mw. mr. A.L.J. van Strien

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

33 785, nr. 10

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling zoals vastgelegd in Kamerstuk 24 663 , de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. Prof. mr. C.E. du Perron

2. Mw. prof. mr. drs. C.H. Sieburgh

3. Mw. mr. A.L.J. van Strien

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

34 186, nrs. 1 en 2

Brief van de commissie voor de Werkwijze over een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanmelding op de presentielijst

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de commissie voor de Werkwijze te besluiten en in te stemmen met de voorgestelde wijziging.

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

33 606, nr. 15

Brief van het presidium over de evaluatie van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten en de evaluatie van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties in handen te stellen van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet Parlementaire Enquête opdat zij de uitwerking van de aanbevelingen ter hand kan nemen.

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over ABN AMRO

31 789, nr. 55

– de motie-Nijboer/Schouten over meer zeggenschap voor werknemers over de beloning van topbestuurders

31 789, nr. 56

– de motie-Merkies c.s. over wettelijke beperkingen van de vaste salarissen van bankbestuurders

31 789, nr. 57

– de motie-Merkies over het vervangen van de voltallige raad van commissarissen van ABN AMRO

31 789, nr. 58

– de motie-Tony van Dijck over het vervangen van het management van ABN AMRO

31 789, nr. 59

– de motie-Tony van Dijck over maatregelen om lagere bonussen niet meer te compenseren

31 789, nr. 60

– de motie-Aukje de Vries/Koolmees over het vereenvoudigen van overstappen naar een andere bank

31 789, nr. 61

– de motie-Omtzigt/Schouten over een aantal scenario's voor privatisering van ABN AMRO

31 789, nr. 62

– de motie-Krol/Merkies over een breed samengestelde onafhankelijke staatscommissie

31 789, nr. 63

– de motie-Öztürk over mkb-kredietaanvragen door banken

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

26 485, nr. 202

– de motie-Jasper van Dijk/Voordewind over een evaluatie van de convenanten van de risicosectoren

26 485, nr. 203

– de motie-Van Ojik over een plan van aanpak voor sectoroverstijgende risico's

26 485, nr. 204

– de motie-Van Ojik over concrete doelstellingen voor imvo-convenanten

26 485, nr. 205 (aangehouden)

– de motie-Voordewind over uitbreiding van de rapportageplicht over maatschappelijke aspecten

26 485, nr. 206

– de motie-Voordewind over een onderzoek naar machtsconcentratie in de cacaoketen

26 485, nr. 207

– de motie-Van Laar/Jan Vos over onderzoek naar mededingingsregels en ACM-afspraken die niet in lijn zijn met mvo-regels

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO (Informele) RBZ Handelsraad

21 501-02, nr. 1474

– de motie-Jasper van Dijk/Voordewind over niet akkoord gaan met ISDS in het CETA-verdrag

21 501-02, nr. 1475

– de motie-Jasper van Dijk over niet akkoord gaan met het TTIP-verdrag

21 501-02, nr. 1476

– de motie-Jasper van Dijk over niet akkoord gaan met een regulatory cooperation body

21 501-02, nr. 1477 (aangehouden)

– de motie-Thieme over gedetailleerde informatie over het gebruik van ISDS-clausules

21 501-02, nr. 1478

– de motie-Thieme over het beëindigen van de walvisjacht als harde randvoorwaarde in de onderhandelingen met Japan

21 501-02, nr. 1479

– de motie-Van Laar/Jan Vos over agenderen van de regulatory cooperation body voor de eerstvolgende RBZ Handelsraad

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

33 775

Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen

33 775 (bijgewerkt t/m amendement nr.16)

– artikel I, onderdelen A t/m D

– gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (12,I)

– onderdeel E

– onderdelen F t/m M

– amendement de Lange (13,II)

– onderdeel N

– onderdelen O t/m R

– gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (14)

  • Indien 14 verworpen:

  • – amendement Dikkers (15)

  • Indien 12 verworpen:

  • – gewijzigd amendement Bruins Slot (16)

– onderdeel S

– gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (12,II)

  • Indien 12 verworpen:

  • – gewijzigd amendement Bruins Slot (16)

– onderdeel T

– onderdelen U t/m W

– artikel I

– artikelen II en III

– amendement de Lange (13,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

21. Debat over het afschaffen van het inloopspreekuur bij het Juridisch Loket met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. Debat over de fusie van twee woningcorporaties met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

23. Debat over de status van de zorghervormingen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

24. Debat over de Wet Werk en Zekerheid met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

25. Dertigledendebat over het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

26. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

28 286, nrs. 781 en 797

27. VSO over het ontwerpbesluit verbod op deelname met wilde dieren aan circussen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 25/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Ondernemen en gastvrijheidseconomie (AO d.d. 01/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 683

30. Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

34 041

31. Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178)

34 092

32. Wijziging van de Mijnbouwwet (regels voor afsplitsing betreffende vergunningen voor het winnen van koolwaterstoffen die voor 1965 zijn verleend)

Langetermijnagenda

21, 22 en 23 april (week 17)

– Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma (21 april)

– VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 12/02)

– VAO Preventiebeleid (AO d.d. 26/02)

– VAO Zorgverzekeringswet/zorgstelsel (AO d.d. 04/03)

– VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/03)

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales) (29 383, nr. 234)

– VAO Spoor (AO d.d. 19/03)

– VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 25/03)

– VAO Betalingsverkeer (AO d.d. 26/03)

– VAO Bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut (AO d.d. 1/4)

– VAO Rechtspraak (AO d.d. 1/4)

– VAO Zorg voor ernstig zieke kinderen (AO d.d. 02/04)

– VAO 380-kV hoogspanningsverbinding West-Brabant (AO d.d. 07/04)

– VAO Woningcorporaties (AO d.d. 07/04)

– VAO Stages en subsidieregeling praktijkleren (AO d.d. 08/04)

– VAO Noodhulp (AO d.d. 08/04)

– VAO Politie (AO d.d. 09/04)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

34 038 (Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) + 34 039 (Uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233))

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

34 042 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

28, 29 en 30 april (week 18)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

34 067 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg) + (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 123 (Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie))

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik)

Meireces: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015 (week 19 en 20)

19, 20 en 21 mei (week 21)

33 965 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32)) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

34 109 (Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet))

26, 27 en 28 mei (week 22)

– nog te bepalen

9, 10 en 11 juni (week 24)

33 872 (Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving))

16, 17 en 18 juni (week 25)

- nog te bepalen

23, 24 en 25 juni (week 26)

– Debat over de agenda van de Europese Top (24 juni)

30 juni, 1 en 2 juli (week 27)

– Debat naar aanleiding van de Europese Top («kort terugblikdebat»)

– Debat over de Voorjaarsnota (1 juli)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01/14) (aanhouden in afwachting van aangekondigde wetsvoorstel inzake wettelijke bescherming van de namen «universiteit» en «hogeschool»)

– VAO Draagmoederschap (AO d.d. 05/02) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Duurzaamheid (AO d.d. 05/02) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Europees Sociaal Fonds (ESF) (AO d.d. 05/03) (te agenderen na ontvangst van de antwoorden op feitelijke vragen van de commissie)

– VSO over de reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord Nederland (27 858, nr. 298) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 21/01) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Vervreemding en transformatie rijksvastgoed (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

4. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

5. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

6. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

7. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

8. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

9. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

10. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

11. Debat over meer vrouwen in topfuncties en een register voor topvrouwen (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

12. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

13. Debat over chroomverf bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister van Defensie)

14. Debat over het bericht «Korten op veiligheid is taboe» (Segers) (Staatssecretaris V&J)

15. Debat over de toekomst van het ROC Leiden (Jadnanansing) (Minister OC&W)

16. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het «gasgebouw» in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ, Minister-President)

17. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

18. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister V&J, Minister-President)

19. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren) (Minister EZ)

20. Debat over betere medezeggenschap en het behoud van unieke studies in de Geesteswetenschappen (Van Meenen) (Minister OC&W)

21. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

22. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

23. Debat over de integriteit bij woningcorporaties (Monasch) (Minister voor W&R)

24. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

25. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

26. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

27. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

28. Debat over het middel RoundUp en over bijengif (Smaling) (Minister VWS, Staatssecretaris I&M)

29. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

30. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

31. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie over de gebeurtenissen in Tuitjenhorn (Leijten) (Minister V&J, Minister VWS)

32. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

33. Debat over de invulling van de AMvB ter bevordering van grondgebondenheid (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

34. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs

(Van Meenen) (Minister OCW)

35. Debat over de MH17 en de informatie die de Nederlandse regering had (Omtzigt) (Minister V&J, Minister BuZa, Minister Defensie)

36. Debat over de problematiek rond serviceflats (Monasch) (Minister W&R)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over het bericht «Gratis kasteelovernachtingen voor onderwijsinspecteurs» (Van Meenen) (Minister OCW)

4. Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail (Bashir) (Staatssecretaris I&M)

5. Dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

6. Dertigledendebat over de uitslag van de Griekse parlementsverkiezingen (Bontes) (Minister BuZa en Minister Financiën)

7. Dertigledendebat over de chaos rond energielabels (De Rouwe) (Minister W&R)

8. Dertigledendebat over storingen op het spoor (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

9. Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de motie-Franken c.s. over bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand (Van Nispen) (Staatssecretaris V&J)

10. Dertigledendebat over zware criminelen die hun criminele activiteiten vanuit de gevangenis voortzetten (Schouw) (Staatssecretaris V&J)

11. Dertigledendebat over de komst van een moskee in Gouda (Oskam) (Minister V&J)

12. Dertigledendebat over de zorgspotjes van het Ministerie van VWS (Leijten) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren) (Minister en Staatssecretaris EZ)

14. Dertigledendebat over de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over de inhuur van een ICT-consultant bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

16. Dertigledendebat over het afluisteren van telefoons van Kamerleden (Van Raak) (Minister van BZK)

17. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

18. Dertigledendebat over de thuiszorghulp in Oss en omgeving (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over het sluiten van politieposten (Oskam) (Minister V&J)

20. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over het verhogen van het defensiebudget (Van der Staaij) (Minister van Defensie, Minister-President)

22. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand) (Minister EZ)

23. Dertigledendebat over het aanvragen van voedselpatenten door multinationals (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

24. Dertigledendebat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg (Van Helvert) (Staatssecretaris I&M)

25. Dertigledendebat over onderwijs aan ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (Siderius) (Staatssecretaris OC&W en Staatssecretaris VWS)

26. Dertigledendebat over proefboringen naar olie en gas in Woerden (Dik-Faber) (Minister EZ)

27. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op Ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

29. Interpellatie-Thieme over het uitblijven van de AMvB over de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (Staatssecretaris EZ)

30. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

31. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven) (Minister EZ)

32. Dertigledendebat over de rekentoets in het basisonderwijs (Van Meenen) (Staatssecretaris OC&W)

33. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

34. Dertigledendebat over het herstellen en herbouwen van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen (Smaling) (Minister EZ)

35. Dertigledendebat over mensen die verdwalen in het nieuwe zorgstelsel (Krol) (Staatssecretaris VWS)

36. Dertigledendebat over het van de markt halen van gevaarlijk landbouwgif (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Staatssecretaris I&M)

37. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Leijten) (Minister VWS)

38. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

39. Dertigledendebat over bezuinigingen op beschermd wonen (Siderius) (Staatssecretaris VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 13 april van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) (34 088)

Recesperiodes

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016